Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services de recherche et développement et services de conseil connexes : 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt

2024/S 2024-087695  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87695-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Danemark – Services de recherche et développement et services de conseil connexes – 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Aarhus Universitet

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
Description: I forbindelse med gennemførelse af projektet ”How to sustainably recruit, select, and retain skilled international nursing staff”, som er støttet af Carlsbergfondet (fremadrettet kaldet MORE-projektet), skal vi i samarbejde med en ekstern partner co-designe og afprøve effektiviteten af tilgange til at tiltrække, udvælge og tilknytte internationale medarbejdere i sundhedsvæsenet. Nonprofitorganisationen Copenhagen Capacity, er blevet identificeret som den eneste mulige partner, som har konkrete erfaringer med forskningsbaserede tiltag, der kan igangsættes og effektevalueres i samarbejde med sundhedsorganisationer i Danmark. Copenhagen Capacity’s særlige kompetencer, som ikke kan findes hos andre aktører, består i: - Dansk, Engelsk og Tysk sprog er en forudsætning, da projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med de offentlige sundhedsorganisationer og internationale ansøgere (især fra Tyskland), som ikke umiddelbart kan begå sig på andre sprog. Det danske sprogkrav udelukker i udgangspunktet internationale konsulentfirmaer. Et tæt samarbejde med de danske sundhedsorganisationer på stedet er afgørende for projektets succes. - Samarbejde med de offentlige organisationer bliver vanskeligt, hvis vi ikke har en partner fra non-profit-sektoren, som ikke er kommerciel. En non-profit partner vil muliggøre et tættere samarbejde med de offentlige aktører (ministerier, regioner, kommuner) som kan lykkes både juridisk og med hensyn til tillidsbaseret samarbejde. Flere organisationer er kun gået med til et samarbejde med projektet på betingelse af, at det er forskningsbaseret og uden kommercielle hensyn. Dette udelukker de fleste konsulentfirmaer. - Der er ingen anden nonprofitorganisation, der har så omfattende erfaring med nationale kampagner, digital tiltrækning, udvælgelse, onboarding og fastholdelse af medarbejdere fra udlandet til Danmark. - Ene administrator, udvikler og ejer af den digitale State of Denmark platform der anvendes i offentligt finansierede indsatser til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. - For at forskningsprojektet skal have tilstrækkelig statistisk styrke (statistical power), skal partneren have en adgang til mindst 5000 internationale potentielle ansøgere, der ønsker at komme til Danmark for at arbejde her. Copenhagen Capacitys database omfatter ca. 200.000 udenlandske kandidater, der er interesserede i at komme til Danmark og arbejde. Det er afgørende for projektets succes, og det er kun Copenhagen Capacity, der har denne database i Danmark og i hele Europa. - Copenhagen Capacity har erfaring og redskaber, som er udviklet i forskningsprojektet Onboard Denmark, hvor man i samarbejde med arbejdspladser og udenlandske medarbejdere udviklede unikke, digitale, innovative værktøjer til håndtering af internationale medarbejdere, som nu skal testes videnskabeligt for deres effektivitet og videreudvikles i projektet. Af ophavsretlige og faktuelle årsager kan denne opgave ikke overdrages til en tredjepartspartner med kommercielle interesser. Baseret på de kriterier, der er beskrevet ovenfor, blev der udført en markedsanalyse af forskellige nationale potentielle udbydere, som beskrevet nedenfor. - Det er objektivt udelukket, at der er andre potentielle leverandører, som vil kunne træde ind på markedet og levere det samme. Det skyldes især, at andre potentielle udbydere ikke kan tilbyde dette som en non-profit organisation, de kan ikke opbygge det eksisterende netværk af talenter på så kort tid, som projektet kræver, og de har ikke adgang til eller kendskab om evidensbaserede onboarding-værktøjer, som Copenhagen Capacity har.
Identifiant de la procédure: 0bddbf84-1105-4c5d-b568-236c780b4a7a
Identifiant interne: 2024-0655477
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Østjylland (DK042)
Pays: Danemark
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
Description: I forbindelse med gennemførelse af projektet ”How to sustainably recruit, select, and retain skilled international nursing staff”, som er støttet af Carlsbergfondet (fremadrettet kaldet MORE-projektet), skal vi i samarbejde med en ekstern partner co-designe og afprøve effektiviteten af tilgange til at tiltrække, udvælge og tilknytte internationale medarbejdere i sundhedsvæsenet. Nonprofitorganisationen Copenhagen Capacity, er blevet identificeret som den eneste mulige partner, som har konkrete erfaringer med forskningsbaserede tiltag, der kan igangsættes og effektevalueres i samarbejde med sundhedsorganisationer i Danmark. Copenhagen Capacity’s særlige kompetencer, som ikke kan findes hos andre aktører, består i: - Dansk, Engelsk og Tysk sprog er en forudsætning, da projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med de offentlige sundhedsorganisationer og internationale ansøgere (især fra Tyskland), som ikke umiddelbart kan begå sig på andre sprog. Det danske sprogkrav udelukker i udgangspunktet internationale konsulentfirmaer. Et tæt samarbejde med de danske sundhedsorganisationer på stedet er afgørende for projektets succes. - Samarbejde med de offentlige organisationer bliver vanskeligt, hvis vi ikke har en partner fra non-profit-sektoren, som ikke er kommerciel. En non-profit partner vil muliggøre et tættere samarbejde med de offentlige aktører (ministerier, regioner, kommuner) som kan lykkes både juridisk og med hensyn til tillidsbaseret samarbejde. Flere organisationer er kun gået med til et samarbejde med projektet på betingelse af, at det er forskningsbaseret og uden kommercielle hensyn. Dette udelukker de fleste konsulentfirmaer. - Der er ingen anden nonprofitorganisation, der har så omfattende erfaring med nationale kampagner, digital tiltrækning, udvælgelse, onboarding og fastholdelse af medarbejdere fra udlandet til Danmark. - Ene administrator, udvikler og ejer af den digitale State of Denmark platform der anvendes i offentligt finansierede indsatser til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. - For at forskningsprojektet skal have tilstrækkelig statistisk styrke (statistical power), skal partneren have en adgang til mindst 5000 internationale potentielle ansøgere, der ønsker at komme til Danmark for at arbejde her. Copenhagen Capacitys database omfatter ca. 200.000 udenlandske kandidater, der er interesserede i at komme til Danmark og arbejde. Det er afgørende for projektets succes, og det er kun Copenhagen Capacity, der har denne database i Danmark og i hele Europa. - Copenhagen Capacity har erfaring og redskaber, som er udviklet i forskningsprojektet Onboard Denmark, hvor man i samarbejde med arbejdspladser og udenlandske medarbejdere udviklede unikke, digitale, innovative værktøjer til håndtering af internationale medarbejdere, som nu skal testes videnskabeligt for deres effektivitet og videreudvikles i projektet. Af ophavsretlige og faktuelle årsager kan denne opgave ikke overdrages til en tredjepartspartner med kommercielle interesser. Baseret på de kriterier, der er beskrevet ovenfor, blev der udført en markedsanalyse af forskellige nationale potentielle udbydere, som beskrevet nedenfor. - Det er objektivt udelukket, at der er andre potentielle leverandører, som vil kunne træde ind på markedet og levere det samme. Det skyldes især, at andre potentielle udbydere ikke kan tilbyde dette som en non-profit organisation, de kan ikke opbygge det eksisterende netværk af talenter på så kort tid, som projektet kræver, og de har ikke adgang til eller kendskab om evidensbaserede onboarding-værktøjer, som Copenhagen Capacity har.
Identifiant interne: 2024-0655477
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Østjylland (DK042)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution: Der er kun en leverandør.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kontakt venligst Aarhus Universitet, hvis du har en kommentar til dette opslag - udbud@au.dk Ved klager omhandlende udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelsen af en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren orientere Ordregiveren om den påståede overtrædelse, og om klagen skal indbringes for nævnet.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Aarhus Universitet
Organisation qui exécute le paiement: Aarhus Universitet
Organisation qui signe le marché: Aarhus Universitet

   6.  Résultats
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle, autres que ceux définis à l’article 5, point 10, de la directive 2014/23/UE
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Copenhagen Capacity
Offre:
Identifiant de l’offre: 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
Titre: 2024-0655477 - Co-design og gennem-førelse af felt-eksperimentelt forskningsprojekt
Organisation qui signe le marché: Aarhus Universitet

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Aarhus Universitet
Numéro d’enregistrement: ORG-31119103
Adresse postale: Nordre Ringgade 1  
Ville: Aarhus C
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Østjylland (DK042)
Pays: Danemark
Point de contact: Ann Sophie Steffensen
Adresse électronique: asst@au.dk
Téléphone: 23382421
Adresse internet: https://www.au.dk/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for udbud
Numéro d’enregistrement: ORG-37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Point de contact: Klagenævnet for udbud
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405708
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: ORG-10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Copenhagen Capacity
Taille de l’opérateur économique: medium
Ville: Copenhagen K
Pays: Danemark
Adresse électronique: xxx@xxx.xx
Téléphone: 33220222
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d6d8fe1f-0e45-487a-b8f6-b40a0ad2a96c  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 11:47:38 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 11:52:23 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87695-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes