Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux : Behandling af Haveaffald - København og Frederiksberg

2024/S 2024-122220  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122220-2024 - Résultats
Danemark – Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux – Behandling af Haveaffald - København og Frederiksberg
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Københavns Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Frederiksberg Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Behandling af Haveaffald - København og Frederiksberg
Description: Dette udbud vedrører behandling af haveaffald for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.Mængden af haveaffald i denne entreprise forventes at være
   9. 000 tons/år samt knap 325 tons juletræer pr. år fra Københavns Kommune og
   1. 200 ton/år fra Frederiksberg Kommune, hvoraf 500 stammer fra garterner-vejservice. Samlet set en mængde på 10.525 ton/år.Bilag 1 beskriver Ordregivers krav til Leverandørens behandling af haveaffald samt krav til Leverandørens afsætning/disponering af slutprodukter (biobrændsel og kompost) og restprodukter (frasorteret affald, sigterester m.v.), der stammer fra det behandlede haveaffald.
Identifiant de la procédure: ac81ed1a-7cdc-42a6-8c1a-cfe9d3920b0e
Avis précédent: d74f55cd-2a14-41b8-a111-3f5fc9eb725b-01
Identifiant interne: A252782
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter udbudsloven.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Hovedstaden (DK01)
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Ordregiver har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, samt § 136 medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig, jf. Udbudslovens § 138. Tilsvarende vil Ordregiver udelukke tilbudsgivere, som befinder sig i en situation omfattet af Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig,jf. Udbudslovens § 138. Inden Ordregiver beslutter at tildele en tilbudsgiver Kontrakten, vil Ordregiver indhente nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet i ESPD`et, jf. udbudslovens §151, stk.
   1.  Tilbudsgiver skal således fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §135, stk. 1 og stk. 2 (strafbare forhold) og stk. 3 (gæld til det offentlige) samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.). For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Såfremt den vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen med henblik på opfyldelse af mindstekrav, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremlæggelse af dokumentation for de i ESPD´et indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den fremlagte støtteerklæring eller dokumentation skal dokumentere: - at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiveren, - at tilbudsgiveren faktisk råder over den økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, der stilles til rådighed for Kontraktens opfyldelse, - at tilbudsgiveren og den enhed, hvis økonomiske og finansielle formåen, tilbudsgiveren baserer sig på, hæfter solidarisk for Kontraktens opfyldelse, samt - at den enhed, hvis faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, tilbudsgiver baserer sig på vedrørende dele af den udbudte opgave, også skal udføre de konkrete dele af opgaven. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med aftalens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Behandling af Haveaffald - København og Frederiksberg
Description: Dette udbud vedrører behandling af haveaffald for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.Mængden af haveaffald i denne entreprise forventes at være
   9. 000 tons/år samt knap 325 tons juletræer pr. år fra Københavns Kommune og
   1. 200 ton/år fra Frederiksberg Kommune, hvoraf 500 stammer fra garterner-vejservice. Samlet set en mængde på 10.525 ton/år.Bilag 1 beskriver Ordregivers krav til Leverandørens behandling af haveaffald samt krav til Leverandørens afsætning/disponering af slutprodukter (biobrændsel og kompost) og restprodukter (frasorteret affald, sigterester m.v.), der stammer fra det behandlede haveaffald.
Identifiant interne: A252782
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Hovedstaden (DK01)
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 30/04/2027
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår to gange i op til ét år.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ordregiver har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, samt § 136 medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig, jf. Udbudslovens § 138. Tilsvarende vil Ordregiver udelukke tilbudsgivere, som befinder sig i en situation omfattet af Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig,jf. Udbudslovens § 138. Inden Ordregiver beslutter at tildele en tilbudsgiver Kontrakten, vil Ordregiver indhente nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet i ESPD`et, jf. udbudslovens §151, stk.
   1.  Tilbudsgiver skal således fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §135, stk. 1 og stk. 2 (strafbare forhold) og stk. 3 (gæld til det offentlige) samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.). For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Såfremt den vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen med henblik på opfyldelse af mindstekrav, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremlæggelse af dokumentation for de i ESPD´et indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den fremlagte støtteerklæring eller dokumentation skal dokumentere: - at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiveren, - at tilbudsgiveren faktisk råder over den økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, der stilles til rådighed for Kontraktens opfyldelse, - at tilbudsgiveren og den enhed, hvis økonomiske og finansielle formåen, tilbudsgiveren baserer sig på, hæfter solidarisk for Kontraktens opfyldelse, samt - at den enhed, hvis faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, tilbudsgiver baserer sig på vedrørende dele af den udbudte opgave, også skal udføre de konkrete dele af opgaven. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med aftalens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pris
Description: Pris vægter 100%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Københavns Kommune
Numéro d’enregistrement: 64942212
Adresse postale: Njalsgade 13, S36  
Ville: København S
Code postal: 2300
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Mette Koksby Hammerich
Adresse électronique: mehh@cowi.com
Téléphone: 56404592
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Télécopieur: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Télécopieur: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Frederiksberg Kommune
Numéro d’enregistrement: 11259979
Adresse postale: Smallegade 1  
Ville: Frederiksberg
Code postal: 2000
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
Point de contact: Mette Koksby Hammerich
Adresse électronique: mehh@cowi.com
Téléphone: 56404592
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 319fe7bc-55b9-49a7-ab20-534865ed138b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:45:06 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 14:19:05 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122220-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures