Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Silkeborg: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 178-463544  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Danemark-Silkeborg: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2021/S 178-463544 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Silkeborg Kommune Numéro national d'identification: 29 18 96 41 Adresse postale: Søvej 1 Ville: Silkeborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8600 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ida Rasmussen Courriel: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk Téléphone: +45 89701617 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud på levering af fabriksnye el-minibiler og el-varevogne
II.1.2) Code CPV principal 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af fabriksnye el-biler til Ordregiver.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 080 300.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Minibil
Lot nº: Delaftale 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 34100000 Véhicules à moteur 34110000 Voitures particulières 34115000 Autres véhicules particuliers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Levering skal ske ved Midtjysk Brand og Redning, afd. Silkeborg.
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 1: Levering af fabriksnye minielbiler Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der vil ofte være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Der vil derfor være særlig fokus på ind- og udstigningsforholdene. Bilen vil få mange forskellige brugere (også rent fysisk). Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt. Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20.000 km. pr. år. Ordregiver har sat en vejledende pris på 180.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betrages som værende vejledende. Prisen skal afgives inkl. registreringsafgift.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: APV / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Varevogn
Lot nº: Delaftale 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 34100000 Véhicules à moteur 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 34136000 Fourgons intégrés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Levering skal ske ved Silkeborg Kommunes Entreprenørgård.
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 2: Levering af fabriksnye varevogne på el. Det konkrete indkøb omfatter 6 el-biler til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Bilerne skal køre i afdelingen for skadedyrsbekæmpelse, hvor der ofte er tale om ture rundt i hele kommunen, med flere ind- og udstigninger. Bilerne anvendes ligeledes til kontorarbejde for chaufføren. Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt. Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20.000 km. pr. år. Ordregiver har sat en vejledende pris på 330.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: APV / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 4 tilsvarende biler.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 050-123276
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: Delaftale 1 Intitulé:
Minibil
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Globus Biler A/S Numéro national d'identification: 14214178 Adresse postale: Navervej 4-6 Ville: Silkeborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8600 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 800 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 2 943 900.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: Delaftale 2 Intitulé:
Varevogne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Poul Munk A/S Numéro national d'identification: 13118205 Adresse postale: Nørrevænget 17 Ville: Silkeborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8600 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 500 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 3 136 400.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021 Danemark-Silkeborg: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transportType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 14/09/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34100000 - Véhicules à moteur 
34110000 - Voitures particulières 
34115000 - Autres véhicules particuliers 
34130000 - Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 
34136000 - Fourgons intégrés