Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Skanderborg: Services de nettoyage de logements

2020/S 99-237972  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable Danemark-Skanderborg: Services de nettoyage de logements 2020/S 099-237972 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skanderborg Kommune Numéro national d'identification: 29189633 Adresse postale: Skanderborg Fælled 1 Ville: Skanderborg Code NUTS: DK Code postal: 8660 Pays: Danemark Point(s) de contact: Trine Flodgaard Lindbæk Courriel: tfl@skanderborg.dk Téléphone: +45 87947182 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/130185524.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.skanderborg.dk/ https://permalink.mercell.com/130185524.aspx http://www.skanderborg.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19
II.1.2) Code CPV principal 90911100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Skanderborg Kommune indgår, som følge af øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, en aftale om ændring af kontrakterne med kommunens nuværende leverandør af rengøringsydelser. Som følge af rengøringskrav i forhold til covid-19, indgår Skanderborg Kommune en midlertidig aftale vedrørende: 1) ekstra rengøring i forbindelse med den ordinære rengøring 2) ekstra rengøring midt på dagen. Aftalen vedrører de institutioner, som er omfattet af de udbudte kontrakter. Aftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183 og bekendtgørelse om ændring er offentliggjort jf. udbudslovens § 184.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 750 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Lieu principal d'exécution:
Skanderborg Kommune.
II.2.4) Description des prestations:
Skanderborg Kommune indgår, som følge af øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, en aftale om ændring af kontrakterne med kommunens nuværende leverandør af rengøringsydelser. Det oprindelige udbud er opdelt i 2 delkontrakter, som begge blev vundet af samme leverandør. Ændringen berører begge delkontrakter. Det øgede behov for rengøring opstår på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks i forhold til at undgå smittespredning af covid-19, for de af kontrakterne berørte institutioner. Som følge af rengøringskrav i forhold til covid-19, har Skanderborg Kommune indgået en midlertidig aftale vedrørende: 1) ekstra rengøring i forbindelse med den ordinære rengøring 2) ekstra rengøring midt på dagen. Aftalen vedrører de institutioner, som er omfattet af de udbudtekontrakter. Aftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183 og bekendtgørelse om ændring er offentliggjort jf. udbudslovens § 184. Det estimerede forbrug er opgjort for perioden den 15. april 2020 til 30. september 2020, begge dage inkl. behovet kan dog være for en kortere eller længere periode end det oplyste, hvorved forbruget kan blive højere eller lavere end det estimerede.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Nærværende ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet Skanderborg Kommune opfylder betingelserne herfor. Bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 184 er offentliggjort ved EUT S 2020/S 091-218064. 2020/S 091-218064
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Der er opstået et øget behov for rengøring på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks i forhold til, at undgå smittespredning af covid-19, for de af kontrakterne berørte institutioner. Den øgede rengøring er nødvendig for at overholde de myndighedskrav, som er udstukket i Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks for, at kunne holde bl.a. daginstitutioner, skoler og SFO'er åbent. Den øgede rengøring ligger i naturlig sammenhæng og forlængelse af de eksisterende kontrakter, hvorfor det er nødvendigt, at indgå aftalen med eksisterende aftaleleverandør. Nærværende aftale om ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet Skanderborg Kommune opfylder betingelserne på følgende måde: - § 183, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, idet ordregiver ikke har kunne eller burde kunne forudse dette øgede rengøringsbehov og ændrede rengøringsstandard, som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks vedrørende covid-19. - § 183, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, idet der fortsat skal udføres den ordinære rengøring, men der er behov for øget betaling for den ændrede rengøringsstandard, som følge af covid-19 og ændringen består i betaling af øget forbrug af tid samt øget forbrug af rengøringsmidler, herunder midler til afspritning. - § 183, stk. 1, nr. 3 er opfyldt, idet den samlede værdi af den oprindelige kontrakt udgør 129 573 008 DKK, hvorfor ændringen kan udgøre op til 64 786 504 DKK.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forenede Service A/S Numéro national d'identification: 11394914 Adresse postale: Buddingevej 312-316 Ville: Søborg Code NUTS: DK Code postal: 2860 Pays: Danemark Courriel: info@forenede.dk Téléphone: +45 39695050 Adresse internet: https://www.forenede-service.dk/ https://www.forenede-service.dk/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 750 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 2 750 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk http://www.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements