Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/02/2022
Date de péremption : 31/03/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Skanderborg: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2022/S 25-059525  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/02/2022 S25 Danemark-Skanderborg: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 2022/S 025-059525 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vejdirektoratet Adresse postale: Thomas Helsteds Vej 11 Ville: Skanderborg Code NUTS: DK0 Danmark Code postal: DK-8660 Pays: Danemark Point(s) de contact: Martin Hostrup Courriel: mhos@vd.dk Téléphone: +45 72443333 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rzscqxkwie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
GENOP-AF Afvandingselementer. Forlængelse af dynamisk indkøbssystem
II.1.2) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Det dynamiske indkøbssystem udbydes til brug for arbejder på afvandingselementer i forbindelse med genopretningsaktiviteter indenfor vejdrift eller i forbindelse med nyanlæg. Det ventes primært brugt til oprensning af eksisterende bassiner og grøfter o.lign. Arbejdet vil omfatte en række mindre opgaver, som skal udføres i hele Danmark. Kvalificerede ansøgere kan optages i det dynamiske indkøbssystem, uanset om de kan løse opgaver i hele landet eller kun lokalt. Der anmodes om tilbud på de konkrete opgaver hos de virksomheder, som optages i det dynamiske indkøbssystem. Se nærmere om fremgangsmåden i udbudsmaterialet.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Der henvises til II.1.4)
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Varigheden er regnet fra
   1.  april 2019. Det dynamiske indkøbssystem kan forlænges med op til 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Med nærværende udbudsbekendtgørelse forlænges det dynamiske indkøbssystem, se punkt IV.2.2. Virksomheder, som allerede er optaget i det dynamiske indkøbssystem, vil fortsat være optaget og skal ikke søge på ny. Den anslåede værdi er inkl. allerede indgåede aftaler under det dynamiske indkøbssystem.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøgningen skal indeholde referenceliste, der dokumenterer erfaring med minimumskravene under punkt III.1.3 indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om opgavenavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, tidspunkt samt beskrivelse af opgaven. Der ønskes maksimalt 5 referencer, inkl. referencer fra underleverandører. For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer tilfredsstillende udførelse og resultatet, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver, jf. udbudsloven, § 155, stk.
   1. , nr.
   1.  Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk.
   3.  Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
(se bort fra ordet "muligvis" - det er en fejl i EU's skabelon) Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 5 år med udførelse af jord- eller afvandingsarbejder.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 080-191214
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/03/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Fristen anført i punkt IV.2.2 er fristen for det dynamiske indkøbssystems udløb. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet. Krav til ansøgningens indhold fremgår af udbudsmaterialet/Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
   5.  Ansøgninger accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk. Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet for en beskrivelse af tilbudsprocessen. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
   4.  Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: DK-8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
   1.  45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
   2.  30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
   3.  6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: DK-2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/01/2022 Danemark-Skanderborg: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelageType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 31/03/2023 04/02/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage