Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Slagelse: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 228-599538  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Slagelse: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2021/S 228-599538 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SK Service A/S Numéro national d'identification: 26 86 39 02 Adresse postale: Nordvej 6 Ville: Slagelse Code NUTS: DK Danmark Code postal: 4200 Pays: Danemark Point(s) de contact: Sebastian Greva Courriel: seg@horten.dk Téléphone: +45 52344335 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Forsyningsaktiviteter
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
GENUDBUD - INDKØB, OPBYGNING OG LEVERING AF SLAMSUGER
II.1.2) Code CPV principal 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi. Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn. Kontrakten indeholder ligeledes en frivillig option på leje af slamsuger.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34140000 Poids lourds 34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique 34144410 Camions de vidange
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi. Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn. Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen: Option 1: 5 års service af lastbil Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig] Kontrakten udbydes i et udbud med forhandling. Ordregiver kan træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at der gennemføres forhandlinger. Vælger Ordregiver at indlede forhandlinger, sker dette med alle tilbudsgivere. Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder, herunder at foretage forhandlinger på skriftligt grundlag. Der vil ikke som led i forhandlingerne ske en shortlisting. På baggrund af forhandlingerne kan Ordregiver tilrette udbudsgrundlaget og tilbudsgiverne opfordres til at afgive endelige tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelsen i forhandlingerne. Medmindre det udtrykkeligt fremgår, at et given forhold skal betragtes som et Mindstekrav, er alle dele af udbudsgrundlaget Krav. Kategoriseringen er udtryk for, at Ordregiver forud for den endelige tilbudsfrist kan ændre på vilkåret.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 4 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fire egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge de fire ansøgere, som ud fra en samlet vurdering har dokumenteret (i) den mest robuste økonomi og (ii) mest erfaring med leverancer af sammenlignelige slamsugere, dvs. slamsugere med tekniske specifikationer, der svarer til den udbudte. Der foretages en samlet vurdering af (i) og (i). Til brug for Ordregivers vurdering af (ii) bedes ansøgerne i ESPD'et beskrive følgende: Leverancer af sammenlignelige slamsugere udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen. Med "udført" forstås leveret, dvs. levering skal være sket inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen. Hvis en ansøgning ikke indeholder oplysninger vedr. (ii) vil ansøgningen ikke af denne grund være ukonditionsmæssig, idet Ordregiver ved udvælgelsen så vil lægge til grund, at ansøger alene kan dokumentere at opfylde mindstekrav til teknisk formåen. Vurderingen af (i) foretages på grundlag af de oplysninger, som ansøger har afgivet i relation til kravet om økononisk og finansiel formåen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen: Option 1: 5 års service af lastbil Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig]
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader. Det bemærkes, at varigheden, som er angivet under II.2.7 er udtryk for den 5-årige serviceydelse, som er en del af kontrakten.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter
   1.  november 2021.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: Omsætning det senest afsluttede regnskabsår, Egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår, Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår . Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller tilbudsgivers egen hjemmeside). For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligter under den udbudte kontrakt. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: Omsætning på mindst 10 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår, Egenkapital på mindst 4 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår, Soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest afsluttede regnskabsår. Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i ESPD'et: Bekræfte at opfylde mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Med "lignende opgave", jf. pkt. III.1.3 nedenfor, forstås opbygning og levering af en komplet combi-slamsuger. Med "udført" forstås leveret, dvs. levering skal være sket inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen. Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Dette gælder fx hvis en ansøger ikke selv har leveret (dvs. været kontraktpart) på en referenceopgave, og derfor må basere sig på andre enheder ("støttende enheder") for at opfylde mindstekravet. I så fald skal der indleveres ESPD for både ansøger og for den/de støttende enheder. Eksempel: Ansøger A har ikke tidligere selv været kontraktpart på en "lignende opgave". Ansøger A beror sig derfor på Støttende Enhed B, som har en reference på en "lignende opgave". Både Ansøger A og Støttende Enhed B skal aflevere ESPD'er. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende dokumentation for opfyldelsen af mindstekravet ved fremlæggelse af referencebeskrivelse, samt kontaktoplysninger på modtager af referenceopgaven. Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: Ansøger skal have udført mindst én (1) lignende opgave inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kontraktgrundlaget indeholder bl.a. følgende bestemmelser: (i) Leverandøren skal yde en 2-årig garanti på slamsugeren, (i) betaling for slamsugeren sker i to rater - 20 % ved kontraktindgåelse og 80 % ved levering, (iii) levering af slamsugeren forventes at kunne ske indenfor cirka 12-14 måneder fra kontraktindgåelse. Kontraktbestemmelserne (herunder (i)-(iii)) er til forhandling og kan ændres forud for tilbudsfristen.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Det bemærkes at tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Tilbudsgivers vedståelsesfrist for det endelige tilbud berøres ikke af Bygherres underretning om tildelingsbeslutning. Angivelsen i pkt. IV.2.6 er således ikke retvisende, idet dette pkt. ikke kan rumme oplysninger angivet i antal arbejdsdage.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klage over øvrige beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Slagelse: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transportType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34140000 - Poids lourds 
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
34144410 - Camions de vidange