Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Slagelse:Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)

2023/S 55-158408  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Danemark-Slagelse: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 2023/S 055-158408 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SK Varme A/S Numéro national d'identification: 27 73 69 04 Adresse postale: Nordvej 6 Ville: Slagelse Code NUTS: DK Danmark Code postal: 4200 Pays: Danemark Point(s) de contact: Sune Schmidt Jensen Courriel: ssj@horten.dk Téléphone: +45 52344360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98b9bd86-d8b8-4c34-a200-2131ece0aa27/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98b9bd86-d8b8-4c34-a200-2131ece0aa27/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98b9bd86-d8b8-4c34-a200-2131ece0aa27/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98b9bd86-d8b8-4c34-a200-2131ece0aa27/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Produktion, transport og distribution af gas og varme
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af rammeaftale for leverance af fjernvarmerør, komponenter og montering af muffer
II.1.2) Code CPV principal 44000000 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
SK Varme A/S ("Ordregiver") ønsker at indgå en rammeaftale ("Aftalen") vedrørende levering af fjernvarmerør og komponenter samt montering af muffer. Aftalen indgås i en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 1 + 1 år. Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende: (i) Levering af præisolerede stålrør (ii) Levering af præisolerede fittings, såsom t-stykker, bøjninger m.m. (iii) Levering af præisolerede ventiler (iiii) Levering af præisolerede fleksible rør, alupex (iiiii) Montage af svejsemuffer.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 44161000 Pipelines 44162000 Tuyauterie 44163000 Tuyaux et raccords 44164000 Gainage et tubage 44165000 Tuyaux, conduites ascendantes et manchons 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Code NUTS: DK02 Sjælland Lieu principal d'exécution:
Slagelse
II.2.4) Description des prestations:
Ordregiver foretager løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Til brug herfor ønsker Ordregiver at indgå en rammeaftale, i medfør af hvilken Ordregiver kan indkøbe fjernvarmerør, tilhørende komponenter og montageydelser, efterhånden som Ordregivers behov herfor opstår. Rammeaftalen vedrører levering af fjernvarmerør og komponenter samt montering af muffer. Aftalen indgås i en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 1 + 1 år. Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende: (i) Levering af præisolerede stålrør (ii) Levering af præisolerede fittings, såsom t-stykker, bøjninger m.m. (iii) Levering af præisolerede ventiler (iiii) Levering af præisolerede fleksible rør, alupex (iiiii) Montage af svejsemuffer.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten indeholder mulighed for en forlængelse på 12 + 12 måneder, jf. udbudsbetingelserne.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem (5) egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge de fem ansøgere, der af Ordregiver vurderes som værende de bedst egnede ansøgere til at udføre den udbudte opgave. Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de fem (5) virksomheder, som via referencerne, jf. prækvalifikationernes afsnit
   3. 4, har: (i) Mest relevant erfaring med tilsvarende leveringer og monteringer af fjernvarmerør. Ved "mest relevant erfaring med tilsvarende leveringer og monteringer af fjernvarmerør" forstås de referencer, som ud fra en helhedsvurdering er mest sammenlignelige med den udbudte Aftale i art, kompleksitet og omfang. Selve antallet af vedlagte referencer indgår således ikke som et moment i udvælgelsen. Det vil endvidere vægte positivt i forbindelse med udvælgelsen, såfremt: - Tilbudsgiver har egenproduktion af præisolerede stålrør og præisolerede fleksible rør. Ansøger bør derfor i ESPD'et give oplysninger om følgende: - Placering af egenproduktion samt gennemsnitlig månedlig produktion over de sidste 12 måneder. Ordregiver vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal tilbudsgiver udfylde ESPD'et, afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår ovenstående henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse, jf. afsnit
   3. 4.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten indeholder mulighed for en forlængelse på 12 + 12 måneder, jf. udbudsbetingelserne.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte Aftale, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte Aftale, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Aftalen, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregivervil acceptere serviceattester, som er udstedt efter
   1.  januar 2023.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: (i) Ansøgers nettoomsætning i det senest afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 50.000.000 kr. ekskl. moms. (ii) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10.000.000 kr. ekskl. moms i det senest afsluttede regnskabsår. Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab. Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: (i) Ansøgers nettoomsætning i det senest afsluttede regnskabsår (ii) Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed. Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller tilbudsgivers egen hjemmeside). For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: (i) Ansøgers nettoomsætning i det senest afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 50.000.000 kr. ekskl. moms. (ii) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10.000.000 kr. ekskl. moms i det senest afsluttede regnskabsår. Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: (i) Tilbudsgiver skal have udført mindst tre tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år (regnet fra fristen for prækvalifikation). Med "tilsvarende opgave" forstås levering og montering af fjernvarmerør med en årlig kontraktværdi på mindst
   7. 000.000 kr. ekskl. moms. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse om ansøgers referenceopgaver udført inden for de seneste tre år (regnet fra fristen for prækvalifikation). Referencerne bør indeholde: (i) en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser, (ii) oplysninger om kontraktpart, (iii) oplysninger om kontraktens årlige værdi samt (iv) start- og slutdato for opgaven. Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Dokumentation: Referencelisten i ESPD'et, jf. ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for vindende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: (i) Tilbudsgiver skal have udført mindst tre tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år (regnet fra fristen for prækvalifikation). Med "tilsvarende opgave" forstås levering og montering af fjernvarmerør med en årlig kontraktværdi på mindst
   7. 000.000 kr. ekskl. moms.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 21/04/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver har ikke opdelt Aftalen i delaftaler, idet Ordregiver har vurderet, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klage over øvrige beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Udbud af rammeaftale for leverance af fjernvarmerør, komponenter og montering af muffer 17/04/2023 17/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
44160000 - Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 
44161000 - Pipelines 
44162000 - Tuyauterie 
44163000 - Tuyaux et raccords 
44164000 - Gainage et tubage 
44165000 - Tuyaux, conduites ascendantes et manchons 
44167000 - Accessoires de tuyauterie divers