01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2019
Date de péremption : 11/02/2019
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Logiciels et systèmes d'information

2019/S 9-015994 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2019 S9  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Sorø: Logiciels et systèmes d'information 2019/S 009-015994 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Region Sjælland 29190658 Alleen 15 Sorø 4180 Danemark Point(s) de contact: Jørn Winfred Rasmussen Courriel: exitjwr@regionsjaelland.dk Code NUTS: DK02 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394 http://www.regionsjaelland.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228799&B=RS Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228799&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dosismonitorering til det radiologiske område
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Et regionalt dækkende dosismonitoreringssystem til det radiologiske område.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02
II.2.4) Description des prestations:
Kunden ønsker at få leveret et regionalt dækkende Dosismonitoreringssystem (Løsningen), samt vedligeholdelse heraf. Herudover skal der leveres et præprod., test og uddannelsesmiljø. Kunden ønsker herudover overensstemmelse imellem alle leverede miljøer: Produktions-, præprod, test- og uddannelsesmiljø. Data fra nuværende dosismonitoreringssystem ønskes overført til test og uddannelsesmiljø. Herudover ønskes der et bud på forskellige andre optioner, som er knyttet sammen med ovenstående løsning. Det forventes, at projektet kan gennemføres i perioden 2019. Dosismonitorering i radiologien skal systemunderstøttes af et samlet Dosisovervågningssystem, hvor følgende funktioner typisk indgår: - Overvågning af strålingsdosis for den enkelte patient efter udsættelse for røntgenstråling, - Journalisering af patienters udsættelse for røntgenstråling, - Spore undersøgelser, hvor patienters stråledosis er afvigende fx unødvendig høj stråledosis, - Rapporter, der vil lette arbejdsprocessen ved optegnelser af referencedoser.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 84 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kunden har ret til at forlænge vedligeholdelsesordningen fire (4) gange med hver 12 (tolv) måneder.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Udvælgelsen sker på baggrund af oplysningerne afgivet af ansøgere i Udbudsbilag 1 (ESPD) Del IV C, jf. nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. III.1.3. I forbindelse med udvælgelsen lægges der i prioriteret rækkefølge vægt på: 1) relevansen, 2) antallet, og 3) værdien af referencerne. I forhold til relevansen af referencerne lægges der vægt på, at der er tale om referencer, der indbefatter levering og implementering af løsninger, der har til formål at monitorere patienters dosis af stråling over tid på det radiologiske område. I forhold til antallet af referencer lægges der vægt på at ansøgeren har flest mulige referencer. I forhold til værdien af referencerne lægges der vægt på at referencerne har haft størst mulige kontraktsum.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 - Option nr. 1: Tilslutning af nye modaliteter i projektets løbetid. (Angives som en pris per stk.) Til sammenlignings grundlag ganges stk. pris med det antal modaliteter, som forventes udskiftet i kontraktens løbetid (i alt 130 stk.), - Option nr. 2: Tilkøb af 24/7 2nd line support (angives som en årlig pris) Tilkøbes for 1 år ad gangen med 3 mdr.´s opsigelses varsel. Ved evt. tilkøb af optioner på 2nd og 3rd line udvides måleperioderne for servicemålene i bilag 10 tilsvarende til hele døgnet alle årets dage, - Option nr. 3: Tilkøb af 24/7 3rd line support (angives som en årlig pris) Tilkøbes for 1 år ad gangen med 3 mdr.´s opsigelses varsel. Ved evt. tilkøb af optioner på 2nd og 3rd line udvides måleperioderne for servicemålene angivet i bilag 10 tilsvarende til hele døgnet alle årets dage, - Option nr. 4: Tilslutning til et nyt konsolideret Radiologisystem hos Kunden på samme vilkår som den eksisterende løsning, - Option nr. 5: Konvertering af gamle datasæt fra DoseWatch. Udgør ca. 500 000 datasæt som evt. skal benyttes i test og forskningsøjemed. Testdata skal ikke benyttes i et nyt produktionsmiljø, - Option nr.
   6. : Tilslutning til en ny fælles standardiseret undersøgelsesprotokol på samme vilkår som den eksisterende løsning, - Option nr.
   7. : Uddannelsespakke 1: Ekspert uddannelse i Løsningen, - Option nr.
   8. : Uddannelsespakke
   2.  En workshop i design af "dosis management" i Løsningen, - Option nr.
   9. : Uddannelsespakke
   3.  Generel undervisning i Løsningen.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i Udbudsbilag 1 (ESPD) Del IV, pkt. C angive referencer for betydeligste relevante leverancer leveret inden for de seneste 3 år regnet fra dato for ansøgningsfrist, jf. nærværende udbudsbekendtgørelse pkt. IV.2.2 samt pkt. 3 nedenfor. Med henblik på at skabe det bedste grundlag for Ordregivers evaluering med henblik på udvælgelse, jf. pkt. II.2.9 i nærværende udbudsbekendtgørelse, bør referencerne indeholde oplysninger om følgende: 1) Beskrivelse af ydelsen eller leverancen, herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er tale om levering og implementering af løsninger, der har til formål at monitorere patienters dosis af stråling over tid på det radiologiske område; 2) Kontraktens værdi, dette kan være i form af den eksakte kontraktværdi, eller en nedrundet værdi, såfremt det af fortrolighedshensyn eller andre årsager ikke lader sig gøre at angive et eksakt beløb; 3) Startdato, forstået som dato for kontraktunderskrift. Bemærk at referencen ikke vil blive taget i betragtning såfremt startdatoen ligger tidligere end 3 år fra dato for ansøgningsfrist, jf. nærværende udbudsbekendtgørelse pkt. IV.2.2; 4) Slutdato, forstået som dato for kontraktens udløb eller afslutning. Der er ikke et krav om at kontrakten skal være udløbet eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens fremsendelse. Dog kan beskrivelsen af ydelsen, jf. pkt. 1 ovenfor alene omfatte de ydelser eller leverancer, der er leveret på tidspunktet for ansøgningens fremsendelse. Eventuel angivelse af ydelser eller leverancer, der først vil blive udført senere end tidspunktet vil ikke indgå i evalueringen af den pågældende reference; 5) Modtagere, forstået som modtageren af den leverede ydelse eller leverance.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2019 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Om ESPD og dokumentation for deri afgivne oplysninger: Ansøgers anvendelse af det i udbudsmaterialet inkluderede Udbudsbilag 1 (ESPD) er en forudsætning for deltagelse i nærværende udbudsprocedure, jf. Udbudsloven § 148. Region Sjælland kræver således, at ansøger anvender Udbudsbilag 1 (ESPD) som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde oplistet i udbudslovens § § 135 og 136. Endvidere kræves det, at ansøger anvender Udbudsbilag 1 (ESPD) til angivelse af sine eventuelle referencer, jf. nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. II.2.9 og III.1.3. Ansøgninger fremsendt på anden vis vil ikke blive taget i betragtning. Region Sjælland gør endvidere opmærksom på, at såfremt en ansøger er omfattet af en eller flere af de i § § 135 - 136 angivne udelukkelsesgrunde vil det medføre udelukkelse fra nærværende udbudsprocedure, dog med undtagelse af tilfælde hvor ansøger dokumenterer sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. I de tilfælde hvor et konsortium ansøger om deltagelse, skal der fremsendes et Udbudsbilag 1 (ESPD) for hver af konsortiets deltagere, lige som der i det tilfælde hvor en ansøger baserer sin ansøgning på udnyttelse af andre enheders kapacitet, skal fremsendes et Udbudsbilag 1 (ESPD), for ansøger samt hver af de enheder denne baserer sin ansøgning på. Forud for tildeling af den udbudte kontrakt skal Region Sjælland, fra den Tilbudsgiver som påtænkes tildelt kontrakten, indhente dokumentation for oplysningerne afgivet i Udbudsbilag 1 (ESPD), jf. udbudslovens § § 151- 153. I det tilfælde at den Tilbudsgiver som Region Sjælland påtænker at tildele kontrakten er et konsortium skal ovenfor nævnte dokumentation fremsendes for hver af de i konsortiet deltagende juridiske enheder. Ydermere skal der i denne situation fremsendes en erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse, der er underskrevet af samtlige konsortiets deltagere. I det tilfælde at den Tilbudsgiver som Region Sjælland påtænker at tildele kontrakten beror sig på udnyttelse af andre enheders kapacitet skal ovenfor nævnte dokumentation fremsendes for Tilbudsgiveren samt den enhed som Tilbudsgiveren beror sig på. Endvidere skal der i dette tilfælde fremsendes en støtteerklæring, der er underskrevet af den støttende enhed. Region Sjælland forbeholder sig ret, men forpligter sig ikke, til at gøre anvendelse af de virkemidler, der er angivet i Udbudslovens § 159, stk.
   5.  Om forhandlingsfasen: Forhandlingsfasen har som det væsentligste til formål at etablere en hensigtsmæssig ramme for dialog mellem Ordregiver og Tilbudsgiverne om de indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale. Dialogen via forhandlingerne skal sikre, at de endelige tilbud bedst muligt opfylder ordregivers behov, understøtter en effektiv og god konkurrence om ordren, og hindrer misforståelser og fejl. Efter modtagelse af de indledende tilbud, afholder Ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Ordregiver afholder forventeligt ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med ordregiver. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan der efterfølgende være en skriftlig afklaring af enkelte spørgsmål inden det reviderede udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne med henblik på afgivelse af endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre yderligere forhandlings- og tilbudsrunder, ligesom man forbeholder sig ret til at tildele den udbudte kontrakt på baggrund af det indledende tilbud.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnerens Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291095 Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation N/A N/A Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven,skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information