Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Matelas pneumatiques

2020/S 200-484270  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Sorø: Matelas pneumatiques 2020/S 200-484270 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Numéro national d'identification: 29190658 Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4180 Pays: Danemark Point(s) de contact: Pauline Dich-Johansen Courriel: padi@regionsjaelland.dk Téléphone: +45 93566052 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281220&B=RS Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Markedsdialog vedr. leje af vekseltryksmadrasser
II.1.2) Code CPV principal 39522510 Matelas pneumatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Markedsdialog forud for kommende udbud af leje af vekseltryksmadrasser.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39522510 Matelas pneumatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Markedsdialog forud for kommende udbud vedr. leje af vekseltryksmadrasser.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
11/01/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Som led i forberedelsen af et kommende EU-udbud vedr. leje af vekseltryksmadrasser til Region Sjælland, inviteres potentielle tilbudsgivere til markedsdialog. Der er tale om et kommende udbud vedr. leje af vekseltryksmadrasser, hvor leverandøren står for håndtering af det logistiske setup samt vask af madrasserne. Markedsdialogen vil foregå dels skriftligt og dels ved høringsmøder med potentielle tilbudsgivere. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres fra mandag den 19. oktober 2020 kl. 12.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest mandag den
   2.  november 2020 kl. 12.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk. Der vil blive holdt enkeltvise høringsmøder den 12. november 2020 i Regionshuset, Alleen 15, Sorø. Tilmelding til høringsmøde skal fremsendes senest den
   2.  november 2020 kl. 12.00. Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet. Bemærk, at tilmelding til markedsdialogen foregår pr. mail, ligesom den skriftlige høring vil foregå pr. mail. Kontakt venligst udbudskonsulent Pauline Dich-Johansen på mail padi@regionsjaelland.dk padi@regionsjaelland.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39522510 - Matelas pneumatiques