01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 31/10/2018
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Pollution des sols

2018/S 185-418503 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Services - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Sorø: Pollution des sols 2018/S 185-418503 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Region Sjælland 29190658 Alleen 15 Sorø 4180 Danemark Point(s) de contact: Maybrit Jannerup Téléphone: +45 57875826 Courriel: maj@regionsjaelland.dk Code NUTS: DK022 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394 http://www.regionsjaelland.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220117&B=RS Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220117&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftale vedrørende indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser
II.1.2) Code CPV principal 90732000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser i Region Sjælland. Undersøgelserne falder i 3 kategorier: - Indledende undersøgelser, - Små videregående undersøgelser, - Pesticidundersøgelser Indledende undersøgelser og små videregående undersøgelser udbydes separat fra pesticidundersøgelserne. Udbuddet er dermed opdelt i 2 delaftaler: - - Teknisk rådgivning og bistand på indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser (Delaftale A); - Teknisk rådgivning og bistand på pesticidundersøgelser (Delaftale B) Ordregiver har til hensigt at indgå 2 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand på indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser og 2 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand på pesticidundersøgelser. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en eller begge delaftaler.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale A- indledende undersøgelser
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med opgaven for delaftale A "Indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser" er overordnet set: - Teknisk rådgivning i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser på lokaliteter med vigtigt grundvand, overfladevand eller arealanvendelse som indsatsområde. En del af undersøgelserne, hvor der er bolig som indsatsområde skal udføres efter reglerne om 1 års undersøgelse, hvorfor undersøgelserne skal udføres indenfor 1-års fristen jf. jordforureningslovens § 7 stk. 3, - På en del af lokaliteterne kan der være flere indsatsområder, som alle undersøges samtidig. I forbindelse med undersøgelserne at få afklaret om de kortlagte aktiviteter har medført en forurening, der kan udgøre en risiko i forhold til arealanvendelsen overfladevand og/eller grundvandsressourcen, - at kunne angive en eventuel forurenings art, kildestyrke og placering på en sådan måde, at der kan foretages en indledende risikovurdering over for grundvand, overfladevand samt nuværende- og fremtidig arealanvendelse (kontakt, indeklima og udeluft), - at danne grundlag for regionens vurdering af, om en lokalitet skal kortlægges på vidensniveau 2 eller kan udgå af kortlægningen. Ordregiver forventer, at der skal undersøges 30-50 lokaliteter pr. år for delaftale A. Ordregiver vil indgå 2 parallelle rammeaftaler, hvor tildeling af konkrete opgaver sker efter en kaskademodel, hvor rammeaftaleholderne tilsigtes tildeles 60 hhv 40% af opgaverne, hvilket er nærmere beskrevet i rammeaftalen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 gange 1 år.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Antallet (5) er udtryk for antallet af ansøgere, regionen vil prækvalificere på delaftalen. Udvælgelse: For hver delaftale vil Ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der har de for den pågældende delaftale mest relevante erfaring, hvorved forstås: For Delaftale A: Flest mulige undersøgelser indenfor jordforureningslovens område af samme slags som de udbudte (eller tilsvarende, såfremt undersøgelserne er udført i andre EU-lande). For hver undersøgelse gælder, at der skal være udtaget af prøver fra minimum 2 af følgende medier: - Jord, - Vand, - Poreluft, - Indeklimamålinger. Og i forbindelse med undersøgelsen gennemført risikovurdering indenfor jordforureningslovens område af samme slags som de udbudte (eller tilsvarende, såfremt risikovurderingerne er udført i andre EU-lande). For risikovurderingen gælder, at der skal foretaget vurdering af minimum 1 af følgende indsatsområder: - Kontaktrisiko, - Indeklima, - Grundvand, - Overfladevand. For at undersøgelsen indgår i vurderingen. Ordregiver vægter erfaring med undersøgelser i puljer højere end erfaring med enkeltstående undersøgelser. De udbudte undersøgelser for delaftale A er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit
   3.  Undersøgelserne skal være påbegyndt inden for 3 år før ansøgningsfristen, og behøver ikke være afsluttede.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale B- Indledende pesticidundersøgelser
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med opgaven for delaftale B "Pesticidundersøgelserne" er overordnet set: - Opsporing af de ejendomme, hvor der kan have været en væsentlig punktkilde til forurening med pesticider i områder med vigtigt grundvand eller overfladevand, - Teknisk rådgivning i forbindelse med forureningsundersøgelserne på lokaliteter med vigtigt grundvand eller overfladevand i et dynamisk design, således at udførelsen af undersøgelser planlægges løbende i takt med at datagrundlag udbygges. På nogle lokaliteter kan der være andre kilder til forurening end pesticider, der skal undersøges i forhold til grundvand, overfladevand eller arealanvendelse, - At kunne angive en eventuel pesticidforurenings art, kildestyrke og placering på en sådan måde, at der kan foretages en risikovurdering over for grundvand eller overfladevand, - At danne grundlag for regionens vurdering af, om en lokalitet skal kortlægges på vidensniveau 2 eller kan udgå af kortlægningen. Ordregiver forventer, at der skal undersøges 20-30 lokaliteter pr. år for delaftale B. Ordregiver vil indgå 2 parallelle rammeaftaler, hvor tildeling af konkrete opgaver sker efter en kaskademodel, hvor rammeaftaleholderne tilsigtes tildeles 60 hhv 40% af opgaverne, hvilket er nærmere beskrevet i rammeaftalen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 gange 1 år
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Antallet (5) er udtryk for antallet af ansøgere, regionen vil prækvalificere på delaftalen. Udvælgelse: For Delaftale B: 1) Flest mulige lokaliteter gennemgået på historikniveau med henblik på opsporing af ejendomme med potentielle pesticidpunktkilder af samme slags som de udbudte; 2) Flest mulige undersøgelser af grundvandstruende pesticidpunktkilder af samme slags som de udbudte. Elementerne 1 og 2 vægtes lige for delaftale B. Ordregiver vægter erfaring med flere pesticidlokaliteter i samme afgrænsede områder højere end erfaring fra områder med kun én pesticidlokalitet. De udbudte undersøgelser for delaftale B er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit
   3.  Vurderingerne skal være påbegyndt inden for 3 år før ansøgningsfristen, og behøver ikke være afsluttede.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 - Årsomsætning på mindst 3 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab, - Egenkapital på mindst 1 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Mindst 5 referencer for udførelse af opgaver (for hver delaftale, såfremt der søges om prækvalifikation på begge delaftaler). Referencerne skal hver især opfylde følgende krav: 1) Angå indledende undersøgelser eller mindre videregående undersøgelser for delaftale A eller angå indledende undersøgelser på pesticidområdet for delaftale B; 2) Være udført i henhold til jordforureningsloven eller tilsvarende for undersøgelser udført i andre lande; 3) Indeholde angivelse af ansøgerens kunde samt perioden for undersøgelsens udførelse; 4) Undersøgelsen skal have været igangværende indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Påbegyndte, men ikke afsluttede undersøgelser kan anvendes til referencebrug.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Se udbudsmaterialet.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/10/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 09/11/2018
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 19/07/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 72405600 Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 
90732000 - Pollution des sols