01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/12/2018
Date de péremption : 02/01/2019
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Services de fourniture de logiciels

2018/S 233-532677 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/12/2018 S233  - - Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Sorø: Services de fourniture de logiciels 2018/S 233-532677 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Region Sjælland 29190658 Alleen 15 Sorø 4180 Danemark Point(s) de contact: Lene Trier Pedersen Téléphone: +45 93567110 Courriel: letp@regionsjaelland.dk Code NUTS: DK02 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394 http://www.regionsjaelland.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218596&B=RS Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218596&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ESDH system Numéro de référence: 18-001651
II.1.2) Code CPV principal 72268000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Gennemførelse af et udbud vedr. et nyt ESDH system skal sikre, at der indgås servicekontrakt og leveranceaftale med en ESDH leverandør, som... 1) ... bedst muligt opfylder Region Sjællands funktionelle og non-funktionelle krav; 2) ... tilbyder den bedst mulige vedligeholdelse og service, der sikrer Koncern IT servicemål for driftsstabilitet; 3) ... opfylder sikkerhedskrav i forhold til Persondatalovgivning (GPDR); 4) ... opfylder krav til gældende lovgivning, herunder offentligheds-, forvaltnings- og arkivloven; 5) ... tilbyder en standardløsning, der kan moduleres og tilpasses Region Sjællands. Organisation og teknisk integration til andre hjælpesystemer.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 72200000 72260000 72267000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02
II.2.4) Description des prestations:
Region Sjælland ønsker at anskaffe et nyt ESDH-system til brug for den administrative sagsbehandling. Region Sjælland har anvendt ESDH systemer siden regionens dannelse i 2007 og har dermed en solid erfaring med at anvende ESDH i forskellige dele af en stor organisation, hvor mange forskellige typer af administrative arbejdsopgaver løses på mange fysiske lokationer, i forskellige organisatoriske setups og af medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Region Sjælland ser derfor sig selv som en erfaren ESDH bruger med ambitioner. Visionen for vores kommende ESDH er at Region Sjælland med regionens overordnede ESDH-system skal sikre, at ledere og medarbejdere har et effektivt digitalt arbejdsredskab, der kan optimere vores arbejdsprocesser. Løsningen skal være så intuitiv, at medarbejdere og ledere oplever det som let og naturligt at anvende deres digitale arbejdsplads. ESDH-løsningen skal derfor understøtte en række forskellige arbejdsgange, der dækker Region Sjællands anvendelsesområder. Disse beskrives via brugerhistorier. En solid ESDH-understøttelse af arbejdsprocesser sikrer ligeledes, at sager journaliseres løbende, og at der er mulighed for at følge og have overblik over sagsdannelsen og sagsprocesser. Det understøtter også ledelsens behov for overblik over fristoverholdelse, sagsbehandlingstider og lignende parametre. Det skal med andre ord være helt enkelt at gøre det rigtigt og regionens grundtanke er Rette dokument på Rette sted. Region Sjællands vision for anvendelsen af ESDH beskrives i nedenstående under 5 punkter, men skal ses som en samlet vision. De 5 punkter er er: - Effektiv opgaveløsning og videndeling, - Fleksibel adgang til information og arbejdsrum uafhængig af tid og sted, - Ensartede håndteringer, overblik og sammenhænge på tværs af regionen, - Tilpasse fremtidige processer og anvendelsesområder, - Digital informationsudveksling mellem samarbejdspartnere.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 72 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
24+24 måneder
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Udvælgelsen mellem Ansøgere laves på baggrund af referencer, som Ansøger skal angive i Udbudsbilag 1A. I vurderingen af referencer vil Ordregiver lægge vægt på at: - Kunden havde mere end 1 800 brugere, af det leverede ESDH system, - Kunden udførte sagsbehandling der er sammenlignelig med Region Sjælland, - Kundens organisatoriske kompleksitet og antal af arbejdsgange var sammenlignelig med Region Sjællands, - Referencen indbefattede procesunderstøttelse og implementering i organisationen, - Referencen indbefattede tilpasningsevne til Kundens infrastruktur, og at Kunden havde en infrastruktur der mindede om Region Sjællands, jf. bilag 2B, - Referencen indbefattede implementering/konfiguration og/eller efterfølgende videreudvikling af det leverede system, - Der har været brugt agil/iterativ metode til implementering/konfiguration og/eller efterfølgende udvikling af systemet, - Referencen indbefattede omfattende drifts- og serviceopgaver. En reference, der dækker flere af punkter ovenstående vurderes som værende mere velegnet, end en reference der kun dækker én af punkterne, ligesom det vægtes positivt at have flere end 3 referencer, dog maksimalt
   5. 
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Region Sjælland påregner i forbindelse med implementeringen af den nye løsning at foretage aflevering af data fra Regionens 2 nuværende ESDH-systemer FICS og 360 til Rigsarktivet. Der skal ske aflevering af alle ikke tidligere afleverede, men nu afsluttede sager i henhold til gældende regler og retningslinjer for aflevering af data fra ESDH-systemer; 2) Udbuddet inkluderer mulighed for fremtidig udvikling gennem opgaver beskrevet i kravspecifikationen, og inkluderet som et forventet timeantal i evalueringen af udbuddet.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ingen.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Årlig omsætning inden for kontraktens genstand (ESDH systemer).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i de sidste 3 regnskabsår inden for kontraktens genstand (ESDH systemer).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referencer, som angives i Udbudsbilag 1A.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten: - Ansøger skal have minimum 3 referencer fra danske offentlige kunder (kommuner, regioner, statslige), eller tilsvarende udenlandske, på ESDH-leverancer af konfigurerbare standard/rammesystemer, - Referencerne skal være kendetegnet ved nysalg (opgraderingsprojekter tæller ikke) og implementeret indenfor de seneste 3 år. En og samme reference må gerne dække over flere af ovenstående minimumskrav til referencerne.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 175-396922
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/01/2019 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 09/01/2019
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/11/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnerens Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291095 Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels