Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

2021/S 86-223416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Danemark-Sorø: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 2021/S 086-223416 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Numéro national d'identification: 29190658 Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4180 Pays: Danemark Point(s) de contact: Julia Axelsen Courriel: juel@regionsjaelland.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oracle Software Licenser
II.1.2) Code CPV principal 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Region Sjælland råder over et antal licenser til Oracle software produkter, som Region Sjælland forsat ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter vedligehold og support af licenserne for 1 år.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 596 013.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Region Sjælland råder over et antal licenser til Oracle software produkter, som Region Sjælland forsat ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter vedligehold og support af licenserne for 1 år.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Bekendtgørelsen omfatter 1 aftale på vedligehold og support for perioden:
   1.  juni 2021 til 31. maj 2022 og omhandler følgende licenser: Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual, Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual & Oracle AutoVue Office - Application User Perpetual.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende tjenesteydelser af følgende årsag: Undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 31, nr. 1, litra b bestemmer, at ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse bl.a. i tilfælde hvor kontrakten af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til én bestemt aktør. Vedrørende de af denne bekendtgørelse omhandlende licenser, har Region Sjælland forespurgt Oracle om det er muligt, at andre end Oracle selv kan levere vedligeholdelse og support heraf. Oracle orienterede Region Sjælland om, at Oracle ikke har autoriseret nogle af deres partnere til at yde vedligeholdelse og support af de eksisterende licenser, som er omfattet af denne bekendtgørelse. Dertil har Oracle tidligere oplyst, at autoriseret vedligehold og support af Oracle licenser kræver adgang til Oracle kildekode, som er underlagt Oracle enerettigheder. Yderligere blev det oplyst, at eftersom kildekoden er beskyttet af enerettighederne, er Oracle den eneste som kan producere certificerede opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer. Som offentlig myndighed, har Region Sjælland behov for autoriseret vedligehold og support af licenserne til Oracle software. Det lægges til grund, at dette kræver adgang til Oracle kildekode. På denne baggrund vurderer Region Sjælland, at den ønskede ydelse kun kan leveres af Oracle. Region Sjælland har besluttet at offentliggøre nærværende profylaksebekendtgørelse med henblik på at offentliggøre forestående indkøb og dermed give andre leverandører, som kan løfte opgaven med autoriseret vedligeholdelse og support, mulighed for at henvende sig til regionen senest mandag den 10. maj 2021.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
29/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Oracle Danmark ApS Numéro national d'identification: 71298515 Adresse postale: Metalbuen 66 Ville: Ballerup Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2750 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 596 013.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Ville: Viborg Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Danemark-Sorø: Services de maintenance des systèmes et services d'assistanceType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Servicesservices 04/05/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques