Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 181-512765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Danemark-Sorø: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 181-512765 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Numéro national d'identification: 29190658 Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4180 Pays: Danemark Point(s) de contact: Yasmin Kristensen Courriel: anetkr@regionsjaelland.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Nordjylland Numéro national d'identification: 29190941 Adresse postale: Niels Bohrs Vej 30 Ville: Aalborg Ø.
Code NUTS: DK05 Nordjylland Code postal: 9220 Pays: Danemark Courriel: anetkr@regionsjaelland.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kontrakt vedr. AMK-kontrolrumssystem
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbud af en offentlig kontrakt vedrørende anskaffelse og implementering af et standard Kontrolrumssystem til Præhospitalt Center i Region Sjælland. Der henvises i øvrigt til punkt II.2.4 nedenfor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 52 730 825.00 DKK / Offre la plus élevée: 64 450 000.00 DKK prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72267100 Maintenance de logiciels de technologies de l'information 72268000 Services de fourniture de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland Lieu principal d'exécution:
Næstved
II.2.4) Description des prestations:
 1)Baggrund og formål: Udbuddet vedrører anskaffelse af et kontrolrumssystem til AMK-Vagtcentralen og mobilapplikationer til de tilhørende præhospitale enheder. Der efterspørges en fungerende idriftsat standardløsning, der tilpasses Region Sjællands (og Region Nordjyllands, hvis relevant) behov, herunder i forhold til integration til regionens tilknyttede systemer. Udbuddet gennemføres og projektledes af Region Sjælland, mens Region Nordjylland har option på at indgå kontrakt svarende til den udbudte, tilpasset Region Nordjyllands særlige forhold. Præhospitalt Center har i Region Sjælland ansvaret for den præhospitale indsats og regionens samlede sundhedsberedskab på tværs af regionens sygehuse og øvrige virksomheder. Præhospitalt Center modtager og håndterer alle sundhedsfaglige 1-1-2-opkald samt opgaver relateret hertil, visiterer og disponerer ambulancer og øvrige præhospitale ressourcer, og sørger for siddende og liggende patientbefordring. Sundhedsberedskabet koordineres med kommuner, politikredse og andre myndigheder fra regionens AMK-Vagtcentral. Regionens beredskab er i dagligdagen målrettet akut sygdom og tilskadekomst hos den enkelte patient. Samtidig skal beredskabet håndtere og koordinere regionens indsats ved større ulykker og beredskabshændelser. Der er ca. 15 medarbejdere i AMK-Vagtcentralen, der dagligt arbejder i i Kontrolrumssystemet. På nuværende tidspunkt er der ca. 60 ambulancer og 25 sygetransportskøretøjer på gaden i det daglige, men dette antal vil øges når Region Sjælland skifter fra den nuværende responstidsmodel til en beredskabsmodel. På tværs af disse køretøjer køres der på en typisk hverdag: - A-kørsler: 130-140 stk. - B-kørsler: 110-120 stk. - C- kørsler: 40-50 stk. - D-kørsler: 140-150 stk. Præhospitalt Center anvender i dag et standard kontrolrumssystem, som understøtter centerets ansvarsområde. Præhospitalt Center står dog overfor nogle ændringer i løbet af de næste par år, idet der i regionen er truffet en politisk beslutning om at hjemtage dele af ambulancedriften. Samtidig er der et krav om at overgå fra en responstidsmodel til en beredskabsmodel. 2) Hovedydelserne: - Levering og implementering af løsning: Leverandøren stiller de nødvendige licenser til rådighed for Kunden, og forestår tilpasning til- og implementering i Kundens it-miljø. Leverancen omfatter endvidere dokumentation og uddannelse af Løsningens Administratorer. - Service og vedligeholdelse: Leverandøren har ansvaret for vedligeholdelse af hele Løsningen og den tilhørende dokumentation. - Løbende ændring, tilpasning og udvikling af Løsningen: Leverandøren skal på baggrund af Kundens anmodninger kunne foretage ændring, tilpasning, og udvikling af Løsningen.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten omfatter følgende optioner. Option på uddannelse af slutbrugere inden overtagelsesdagen, jf. Kontraktens bilag 13. Option på konvertering af data vedrørende behandlingssteder. jf. Kontraktens bilag 13. Option på konvertering af øvrig data, jf. Kontraktens bilag 13. Option på indgåelse af tilsvarende kontrakt mellem Leverandøren og Region Nordjylland, jf. Kontraktens bilag 13.1.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Udbuddet er ikke opdelt i flere delaftaler af rettighedsrelaterede og leveringssikkerhedsrelaterede årsager.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 022-055133
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
AMK-kontrolrumssystem
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Locus A/S Numéro national d'identification: 12154232 Adresse postale: Tangen 6 Ville: Aarhus N Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8200 Pays: Danemark Courriel: dennis.ahm@enghouse.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 52 730 825.00 DKK / Offre la plus élevée: 64 450 000.00 DKK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 - Fortrolighed: Ordregiver kan ikke give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det fulde udbudsmateriale fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, idet bilag
   2. 4, der indeholder oplysninger om integration til SINE radionettet er underlagt fortrolighed, jf. udbudslovens § 5, stk. 2, og § 132, stk.
   2.  For at få adgang til denne afgrænsede del af materialet skal man som tilbudsgiver, efter man har modtaget opfordring til at afgive tilbud, underskrive fortrolighedserklæringen uploadet i CTM og fremsende den til Region Sjælland via CTM. Ordregiver fremsender herefter oplysninger elektronisk til den oplyste modtager i fortrolighedserklæringen, om hvorledes der opnås adgang til materialet hurtigst muligt og senest to dage efter den underskrevne fortrolighedserklæring er kommet Ordregiver i hænde. Idet Ordregiver ikke giver fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet, jf. § 132, stk. 2, er fristen for afgivelse af tilbud forlænget med 5 dage, jf. § 133. - Forhandling: Ordregiver forbeholder sig ret til at initiere yderligere forhandlings- og tilbudsrunder, såvel som at tildele Kontrakten på grundlag af de tilbud, der foreligger ved afslutning af hver tilbudsrunde. Der vil ikke ske økonomisk kompensation til Tilbudsgivere, der deltager i forhandlingerne. - De obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde, i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6 finder anvendelse i nærværende udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af Udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138. - Forud for tildeling af kontrakt skal Ordregiver sikre sig, at den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD. Det samme gælder for de virksomheder, som den vindende Tilbudsgiver eventuelt måtte basere sit tilbud på, eller indgå i et konsortium med. Uanset ovenstående kan Ordregiver på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kræve dokumentation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt for korrekt gennemførelse af udbudsprocessen. Der fastlægges i den forbindelse en passende frist for Ansøger/Tilbudsgiver til at fremlægge den ønskede dokumentation. For danske virksomheder vil dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD-formularens Del III bestå i en Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må være op til 3 måneder gammel regnet fra Ordregivers anmodningstidspunkt. Dokumentation for en udenlandsk Tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land. Bemærk at oplysningerne, der afgives af Tilbudsgiver i ESPD-formularens Del IV C, på baggrund af udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, i udgangspunktet udgør dokumentation for opfyldelse af mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3 og, at oplysningerne endvidere indgår i vurderingen, der lægges til grund for Ordregivers begrænsning af Ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte den eller de angivne referencer, med henblik på verificering af oplysningerne.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: N/A Ville: N/A Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbuddet eller beslutninger truffet i forbindelse hermed, f.eks. tildeling af kontrakten, skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Danemark-Sorø: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Services 20/09/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72267100 - Maintenance de logiciels de technologies de l'information 
72268000 - Services de fourniture de logiciels