Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Services de télévision interactive

2022/S 131-374203  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Danemark-Sorø: Services de télévision interactive 2022/S 131-374203 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Numéro national d'identification: 29190658 Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4180 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kristina Johansson Courriel: krjoh@regionsjaelland.dk Téléphone: +45 93576819 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Underholdningsløsning Numéro de référence: EMN-2021-08264
II.1.2) Code CPV principal 92225000 Services de télévision interactive
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Underholdningsløsning til Region Sjælland. Underholdningsløsningen består af 2 delaftaler. Delaftale 1: TV-pakker. Delaftale 2: Interaktiv Løsning i form af patientenhed med tilhørende software, monteringsarm og - beslag. Produkterne vil blive tilbudt via en 4-årig rammeaftale.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 70 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1, TV-pakker
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32324600 Décodeurs de télévision numérique 45232320 Lignes de télédistribution par câble 48200000 Logiciels de réseau d'internet et d'intranet 48214000 Logiciels de système d'exploitation de réseau 64228000 Retransmission de programmes de télévision et de radio 64228100 Retransmission de programmes de télévision 92224000 Services de télévision numérique 92225100 Services de télédiffusion de films à la demande 92230000 Services de radio et de télévision par câble 92232000 Services de télévision par câble
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter: Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer. Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60% Prix - Pondération: 40%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2, Interaktiv Løsning
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32324600 Décodeurs de télévision numérique 45232320 Lignes de télédistribution par câble 48200000 Logiciels de réseau d'internet et d'intranet 48214000 Logiciels de système d'exploitation de réseau 64228000 Retransmission de programmes de télévision et de radio 64228100 Retransmission de programmes de télévision 92224000 Services de télévision numérique 92225100 Services de télédiffusion de films à la demande 92230000 Services de radio et de télévision par câble 92232000 Services de télévision par câble
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter: Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer. Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60% Prix - Pondération: 40%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-605137
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Delaftale 1, TV-pakker
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atea A/S Numéro national d'identification: 25511484 Adresse postale: Lautrupvang 6 Ville: Ballerup Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2750 Pays: Danemark Courriel: brian.borella.wulf@atea.dk Téléphone: +45 70252550 Fax: +45 70252575 Adresse internet: http://www.atea.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 274 500.00 DKK / Offre la plus élevée: 1 655 000.00 DKK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2 Intitulé:
Delaftale 2, Interaktiv Løsning
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atea A/S Numéro national d'identification: 25511484 Adresse postale: Lautrupvang 6 Ville: Ballerup Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2750 Pays: Danemark Courriel: brian.borella.wulf@atea.dk Téléphone: +45 70252550 Fax: +45 70252575 Adresse internet: http://www.atea.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 60 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Danemark-Sorø: Services de télévision interactiveType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Services 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
32324600 - Décodeurs de télévision numérique 
45232320 - Lignes de télédistribution par câble 
48200000 - Logiciels de réseau d'internet et d'intranet 
48214000 - Logiciels de système d'exploitation de réseau 
64228000 - Retransmission de programmes de télévision et de radio 
64228100 - Retransmission de programmes de télévision 
92224000 - Services de télévision numérique 
92225000 - Services de télévision interactive 
92225100 - Services de télédiffusion de films à la demande 
92230000 - Services de radio et de télévision par câble 
92232000 - Services de télévision par câble