Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Store Heddinge: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 37-093363  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Danemark-Store Heddinge: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 037-093363 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stevns Kommune Numéro national d'identification: 29208654 Ville: Store Heddinge Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Pays: Danemark Point(s) de contact: Karoline Toft Lund Courriel: ktl@publicure.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://stevns.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Stevns Kommune - samarbejde om realisering af dele af Stevns Kommunes plejecenterplan
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Der indhentes tilbud på samarbejde om opførelsen af et plejecenter, som skal ejes, opføres og driftes af tilbudsgiver i henhold til almenboliglovens bestemmelser, idet plejecenteret dog skal indeholde et serviceareal, der efter plejecenterets opførelse skal erhverves af kommunen. Plejecenteret, herunder servicearealet, skal af tilbudsgiver projekteres og opføres som ét samlet byggeri.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 225 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Store Heddinge, Stevns Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Kommunen har vedtaget en plejecenterplan, der skal sikre, at kommunen har den fornødne kapacitet til at tilbyde kommunens plejekrævende borgere de fornødne faciliteter i henhold til kommunens lovgivningsmæssige forpligtelser. Som led i udmøntningen af plejecenterplanen har kommunen truffet beslutning om opførelse af et nyt plejecenter i Store Heddinge. Plejecenteret skal ejes, opføres og driftes af Boligselskabet i henhold til almenboliglovens bestemmelser. Udover plejecenteret skal opføres et serviceareal, der efter opførelsen heraf skal erhverves af kommunen. Plejecenteret og servicearealet skal af Boligselskabet projekteres og opføres som ét samlet byggeri. Selve opførelsen af plejecenteret skal i enhver henseende ske uden økonomisk eller juridisk risiko for kommunen. Plejecenteret skal - udover servicearealet - bestå af i alt 40 plejeboliger, der opføres i én etape. Kommunen har anvisningsret til plejeboligerne i overensstemmelse med reglerne herom i almenboliglovens § 54.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Byggeforretningsføreropgaven kan indgås på grundlag af de simple procedurebestemmelser i udbudslovens afsnit V. Der er herved lagt vægt på følgende: Byggeforretningsføreropgaven kan med afsæt i det oplyste under markedsdialogen værdimæssigt anslås til 2,05 % af byggesummen for servicearealet. Afgrænsningen begrundes i, at kommunen udelukkende opnår adkomst til servicearealet i form af eje eller leje.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
17/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Boligselskabet Stevns Numéro national d'identification: 26385849 Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 225 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 225 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection