Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Svinninge: Électricité

2020/S 200-484273  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Svinninge: Électricité 2020/S 200-484273 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Cerius A/S Numéro national d'identification: 28113285 Adresse postale: Hovedgaden 36 Ville: Svinninge Code NUTS: DK0 DANMARK Code postal: 4520 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lars Rosbjerg Courriel: radius_procurement@radiuselnet.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cerius.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=317283 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Distribution af elektricitet
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Med denne meddelelse ønsker Cerius A/S at offentliggøre, at Cerius A/S opstarter indkøbet af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder i Cerius A/S. Leveringsåret er 2021. Volumen er estimeret til 198 GWh på nettab og 1,25 GWh på aftagesteder. Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk.
   1.  Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet. Cerius A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 82 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Cerius A/S gennemfører udbuddet af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage. Cerius A/S benytter en elektronisk udbudsportal kaldet Cloudia til gennemførelse af dette udbud. Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i Cloudia herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal også afgive deres tilbud i Cloudia. Tilbudsgiver kan via nedenstående link til Cloudia foretage en selvregistrering for at få adgang til udbudsmaterialet. Link: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=317283 https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=317283
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
10/10/2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité