01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Taastrup: Chauffage urbain

2018/S 228-522642 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée Danemark-Taastrup: Chauffage urbain 2018/S 228-522642 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a 13057117 Malervej 7A Taastrup 2630 Danemark Point(s) de contact: Astrid Birnbaum Courriel: astrid.birnbaum@htf.dk Code NUTS: DK012 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.htf.dk www.htf.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rammeaftaler for udførelse af jord- og rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger
II.1.2) Code CPV principal 09323000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Der indgås én rammeaftale med én jordentreprenør og én rammeaftale med én rørentreprenør. Rørleverancen indgår som en bygherreleverance. Nærværende beskrivelse omfatter begge fagentrepriser, dvs. jord- og rørarbejder. Det opfattes således som en forudsætning for afgivelse af tilbud, at entreprenørerne er bekendt med de overordnede betingelser, der gælder for udbuddets anden fagentreprise. Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rammeaftale - Jordarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100 45231110 44163120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Lieu principal d'exécution:
Taastrup.
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omhandler udførsel af jordarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme. Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse. Mængderne kan også varier fra år til år. Rammeaftalerne indeholder endvidere vagtordning med akutte opgaver i forbindelse med brud på fjernvarmeledninger. Nogle opgaver vil derfor kræve, at entreprenørerne kan rykke ud med kort varsel, også om natten. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder. Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der henvises til udbudsbetingelserne for: - Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud, - en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og - oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rammeaftale - Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100 45231110 44163120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Lieu principal d'exécution:
Taastrup.
II.2.4) Description des prestations:
Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme. Rørleverancen indgår som en bygherreleverance. Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse. Mængderne kan også varier fra år til år. Rammeaftalerne indeholder endvidere vagtordning med akutte opgaver i forbindelse med brud på fjernvarmeledninger. Nogle opgaver vil derfor kræve, at entreprenørerne kan rykke ud med kort varsel, også om natten. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder. Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der henvises til udbudsbetingelserne for: - Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud, - en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og - oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 125-286376
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Rammeaftale - Jordarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/11/2018
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Rammeaftale - Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/11/2018
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøgninger og tilbud skal afgives ved at aflevere 2 stk. USB sticks med ansøgningen/tilbuddet. Ansøgning og senere tilbud skal afleveres i receptionen på følgende adresse: Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
44163120 - Conduites de chauffage à distance 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45231110 - Travaux de pose de conduites