Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 16/10/2020
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Taastrup: Services d'installation de matériel électrique et mécanique

2020/S 180-435592  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Danemark-Taastrup: Services d'installation de matériel électrique et mécanique 2020/S 180-435592 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DSB Numéro national d'identification: 25 05 00 53 Adresse postale: Telegade 2 Ville: Taastrup Code NUTS: DK0 DANMARK Code postal: 2630 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anja Nielsen Courriel: annn@dsb.dk Téléphone: +45 24686382 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dsb.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264 www.dsb.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278792&B=DSB Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278792&B=DSB
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold Numéro de référence: ASI/13671/VV/HAEJ
II.1.2) Code CPV principal 51100000 Services d'installation de matériel électrique et mécanique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del
   1.  Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor områderne el-ydelser til værksteder, el-ydelser til forsyningsvægge, servicering og indkøb af servicetekniske ydelser f.s.v.a.trucks, løftegrej foruden servicering og indkøb af servicetekniske ydelser kraner og anhugningsgrej. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele. Aftalen er opdelt i 4 delaftaler.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 139 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbud af el-ydelser til værkstedser
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques 45311100 Travaux de câblage électrique 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 71314100 Services d'électricité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del
   1.  Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til værkstedsvedligehold, herunder f.eks. udvidelse af eksisterende anlæg, ombygning og nyetablering af installationer, fejlfinding og reparation af almindelige el-installationer, el-tavler og termografering i ordregivers bygningsmasse - Opgaver under 100 000 DKK tildeles efter kaskademodel og opgaver over 100 000 DKK tildeles på baggrund af mini-udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 76 950 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 2 år. Dette medfører en samlet opgavevarighed på maksimalt 8 år.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 10 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Med baggrund i opgavens opdeling i Øst- Danmark og Vests-Danmark ønskes der prækvalificeret minimum 5 ansøgere til Øst-Danmark og minimum 5 ansøgere til Vest-Danmark. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige opgaver i indhold, omfang og varighed. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Det skal af ansøgningen tydeligt fremgå hvilken del af delaftale 1 der ansøges til.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
El-ydelser til forsyningsvægge
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30237475 Capteurs électriques 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 31100000 Moteurs, générateurs et transformateurs électriques 31110000 Moteurs électriques 31160000 Pièces pour moteurs, générateurs et transformateurs électriques 31161000 Pièces pour moteurs et générateurs électriques 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques 31210000 Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques 31221000 Relais électriques 31230000 Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique 31612300 Matériel électrique de signalisation pour moteurs 31642000 Appareils de détection électronique 31681000 Accessoires électriques 31681300 Circuits électriques 31682500 Équipement électrique de secours 31700000 Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del
   1.  Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til DSB's forsyningsvægge herunder f.eks. afhjælpende vedligehold på PLC, afhjælpende vedligehold på installationer af f.eks. lys, tracing, pumper, magnetventiler m.m., årlig gennemgang af anlæg incl. kontrol af alle tracing tråde, Programmering af PLC til fækaliesystem, tilkald og udbedring af fejl på f.eks. komponenter, forsyningsanlæg og registreringssystemer til olieudlevering og gennemførsel af øvrige serviceopgaver. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 14 100 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 2 år. Dette medfører en samlet opgavevarighed på maksimalt 8 år.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 10 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Tilpasse til el-ydelser. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige opgaver i indhold, omfang og varighed. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver skal i sin ansøgning tydeligt anføre hvad der afgives ansøgning på i delaftale
   2. 
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Service trucks, saxeborde og løftegrej
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42415000 Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares 42415100 Chariots élévateurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del
   1.  Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af trucks, saxeborde og løftegre i DSB's værkstedsvedligehold. I delaftalen vil der indgå ydelser såsom lovpligtige serviceeftersyn, efterflg. reparation og udbedring og almindelige serviceydelser relateret til ordregivers materiel. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 2 år. Dette medfører en samlet opgavevarighed på maksimalt 8 år.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige opgaver i indhold, omfang og varighed. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver skal være opmærksom at anføre hvad der ansøges om prækvalifikation til.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Service og vedligehold kraner og anhugningsgrej
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42419100 Pièces pour grues 42420000 Godets, pelles, grappins et grips pour grues ou excavateurs 44212200 Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes 44212210 Derricks 50531400 Services de réparation et d'entretien de grues 50531500 Services de réparation et d'entretien de grues derricks
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del
   1.  Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af kraner og anhugningsgrej i DSB's værkstedsvedligehold. I delaftalen indgår opgaver såsom årlige lovpligtige sikkerhedseftersyn, reparation og udbedring af konstaterede fejl og almindeligt forekommende serviceopgaver. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 20 208 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 2 år. Dette medfører en samlet opgavevarighed på maksimalt 8 år.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige opgaver i indhold, omfang og varighed. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver skal anføre hvilken delaftale der ansøges om prækvalifikation til.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Krav til egnethed fremgår af pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers EBIT-margin i de 3 seneste disponible regnskabsår - Ansøgers soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår - Ansøgers samlede årsomsætning indenfor det berørte fagområde i de 3 seneste disponible regnskabsår. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: - Erklæring om virksomhedens solvensgrad pr. år, EBIT margin og samlede omsætning pr. år i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomi-ske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne li-geledes afgives for disse enheder. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
EBIT-margin i de seneste 3 disponible regnskabsår: - Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin på mindst 5 % i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. EBIT-margin beregnes som (EBIT/Omsætning) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår: - Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 10 % i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning til; - delaftale 1 på 15 mio. DKK - delaftale 2 på 3 mio. DKK - delaftale 3 på 7 mio. DKK - delaftale 4 på 5 mio. DKK. I hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der skal afgives mindst 3 referencer som i omfang, indhold og varighed er sammenlignelige med den udbudte delaftale.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Der henvises til de i punkt III.1.2) og III.1.3) anførte betingelser.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ansøger skal kunne tilbyde medarbejdere med en dansk godkendt el-teknisk faguddannelse til delaftale 1 og
   2. 
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Der henvises til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på: www.retsinformation.dk www.retsinformation.dk
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Ansøger skal selv være opgaveudførende indenfor de opgaver, hvortil der kræves særlig faguddannelse. Der henvises til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, stk.
   3.  III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår: (NB: Max 1 000 tegn) I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen [, herunder § 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven].
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal [ansøger/tilbudsgiver] være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt [ansøgningen/tilbuddet] indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål i forhold til prækvalifikation stilles senest den
   5.  oktober 2020 kl. 10.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt [ansøger/tilbudsgiver] oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal i sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ?ansøgeren/tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for alle delkontrakter i kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for den enkelte delkontrakt i delkontraktens fulde løbetid. Skønnet for de enkelte delkontrakter er baseret på (indsæt beskrivelse af, hvordan de skønnede værdier fremkommer). Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. dksupport@eu-supply.com
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2,
   2.  pkt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30237475 - Capteurs électriques 
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
31100000 - Moteurs, générateurs et transformateurs électriques 
31110000 - Moteurs électriques 
31160000 - Pièces pour moteurs, générateurs et transformateurs électriques 
31161000 - Pièces pour moteurs et générateurs électriques 
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques 
31210000 - Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques 
31221000 - Relais électriques 
31230000 - Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique 
31612300 - Matériel électrique de signalisation pour moteurs 
31642000 - Appareils de détection électronique 
31681000 - Accessoires électriques 
31681300 - Circuits électriques 
31682500 - Équipement électrique de secours 
31700000 - Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques 
42415000 - Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares 
42415100 - Chariots élévateurs 
42419100 - Pièces pour grues 
42420000 - Godets, pelles, grappins et grips pour grues ou excavateurs 
44212200 - Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes 
44212210 - Derricks 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45315000 - Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 
50531400 - Services de réparation et d'entretien de grues 
50531500 - Services de réparation et d'entretien de grues derricks 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
71314100 - Services d'électricité