Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/10/2021
Date de péremption : 31/12/2022
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Taastrup: Services de travaux de forge

2021/S 196-512021  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 08/10/2021 S196 Danemark-Taastrup: Services de travaux de forge 2021/S 196-512021 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DSB Numéro national d'identification: 25 05 00 53 Adresse postale: Telegade 2 Ville: Taastrup Code NUTS: DK0 Danmark Code postal: 2630 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anja Nielsen Courriel: annn@dsb.dk Téléphone: +45 24686382 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dsb.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312422&B=DSB Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312422&B=DSB
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af smede- og montageydelser til DSB Numéro de référence: haej/vv/vk
II.1.2) Code CPV principal 71550000 Services de travaux de forge
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra DSB har, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler hhv 1A og 1B som omfatter opgaver til DSB Infrastruktur der supporterer værkstedsdrift i hhv. Øst og Vest samt Delaftale 2A og 2B der omfatter opgaver på de forskellige litra, ligeledes opdelt i Øst og Vest. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
1A
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44316500 Serrurerie 71550000 Services de travaux de forge
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
Storkøbenhavn
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB Infrastruktur i øst , værksteder beliggende i Storkøbenhavn. Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager tilknyttet opgaven.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 54 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende aftale kan forlænges i 2 x 2 perioder af hver 24 måneder.Efter 96 måneder vil aftalen udløbe
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser der er sammenlignelige i indhold, omfang og varighed. Det vil vægte positivt, at der kan dokumenteres erfaring opnået i et industrielt miljø og f.eks. gerne hos DSB eller andre jernbaneleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1B
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71550000 Services de travaux de forge
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Århus
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB Infrastruktur i Vest, værksteder beliggende i Århus. Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknyttet key-accountmanager.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 39 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende aftale kan forlænges i 2 x 2 perioder af hver 24 måneder. Efter 96 måneder vil aftalen udløbe
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser der er sammenlignelige i indhold, omfang og varighed. Det vil vægte positivt, at der kan dokumenteres erfaring opnået i et industrielt miljø og f.eks. gerne hos DSB eller andre jernbaneleverandører.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
2A
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71550000 Services de travaux de forge
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
Storkøbenhavn
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser, der omfatter arbejder på DSB's forskellige litra. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB værksteder beliggende i Storkøbenhavn. Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager til opgaven.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende aftale kan forlænges i 2 x 2 perioder af hver 24 måneder. Efter 96 måneder vil aftalen udløbe.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser der er sammenlignelige i indhold, omfang og varighed. Det vil vægte positivt, at der kan dokumenteres erfaring opnået i et industrielt miljø og f.eks. gerne hos DSB eller andre jernbaneleverandører. Det vil vægte positivt,at der i referencelisten fremgår arbejder hvor erfaring med de anførte standarder har indgået.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
2B
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71550000 Services de travaux de forge
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Århus
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser, der omfatter arbejder på DSB's forskellige litra. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB værksteder beliggende i Århus. Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager til opgaven.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Nærværende aftale kan forlænges i 2 x 2 perioder af hver 24 måneder. Efter 96 måneder vil aftalen udløbe.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser der er sammenlignelige i indhold, omfang og varighed. Det vil vægte positivt, at der kan dokumenteres erfaring opnået i et industrielt miljø og f.eks. gerne hos DSB eller andre jernbaneleverandører. Det vil vægte positivt,at der i referencelisten fremgår arbejder hvor erfaring med de anførte standarder har indgået.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Der stilles krav om at tilbudsgiver er registeret i det danske CVR-register eller et tilsvarende i tilbudsgivers hjemland.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal angive sin årlige egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Tal skal være anført i DKK. Ansøger skal angive sin årlige soliditetsgrad i procent for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøger skal angive sin samlede omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Tal skal anføres i DKK. Ansøger skal angive sin EBIT-margen/overskudsgrad for hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger skal fremlægge dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet som angivet i udbudsloven § 154, stk. 1, nr. 2, og stk.
   2. ssa Erklæring om virksomhedens egenkapital eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etable-ret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Soliditetsgrad: Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, i de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om virksomhedens samlede omsætning eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år, eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksom-heden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Egenkapital: Som minimumskrav kræves en positivt egenkapital i de seneste 3 disponible årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslut-ning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" Ansøger bedes tydeligt anføre "egenkapital" i besvarelsen. Soliditetsgrad: Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15% i de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren] baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens/tilbudsgiverens] og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne an-gives i ESPD afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" Ansøger bedes tydeligt anføre "soliditetsgrad" i besvarelsen. Gennemsnitlig årlig omsætning de seneste tre år : Som minimumskrav kræves for delaftale 14 DKK 14.000.000, delaftale 1B DKK 10.000.000, Delaftale 2A DKK
   3. 000.000 og for Delaftale 2B DKK
   4. 000.000. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B "Samlet årsomsætning". EBIT-margin: Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin på 2%, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, indenfor de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" Ansøger bedes tydeligt anføre "EBIT-margin" i besvarelse.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som Ansøger har udført i løbet af de sidste 3 inden [ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunkt, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger, er en enkelt virksomhed eller om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammen-slutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Angivelse af hvorvidt ansøger har et Arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. Angivelse af hvorvidt ansøger har et Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Kopi af gyldigt arbejdsmiljøcertifikat eller dokumentation for tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelses-system, inkl.: - Kopi af arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner. - Dokumentation for rutiner/processer, der sikrer at ansøger er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret arbejdsmiljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt Kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem, inkl.: - Kopi af miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og -handlingsplaner. - Dokumentation for rutiner/processer, der sikrer at ansøgeren er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret miljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der skal afgives min. 3 referencer hvoraf mindst 1 skal være omhandlende en offentlig virksomhed. Ansøger skal have et Arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. Med tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem menes, at ansøgeren skal have: - En gældende arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner, som der løbende følges op på hos ansøgeren. - Faste rutiner/processer, som sikrer at ansøger er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret arbejds-miljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt. Ansøger skal have et Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljø-ledelsessystem. Med tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem menes, at ansøgeren skal have: - En miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og -handlingsplaner, som der løbende følges op på hos ansøge-ren. - Faste rutiner/processer som sikrer at ansøgeren er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret miljø-lovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Der kræves en dækkende erhvervsansvarsforsikring på DKK 25.000.000.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktsmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder§ 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2022 Heure locale: 23:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgning indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr.
   2.  Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger. Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i punkt II.1.5 er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for alle delkontrakter i kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for den enkelte delkontrakt i delkontraktens fulde løbetid. Skønnet for de enkelte delkontrakter er baseret på Ordregivers hidtidige forbrug og bedste estimat for fremtidige behov. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 140.000.000. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være ændringer f.eks. relaterende til nedlukninger af værksteder. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning. Ordregiver kan anmode ansøgere/tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2 ,
   2.  pkt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44316500 - Serrurerie 
71550000 - Services de travaux de forge