Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Taastrup: Travaux de construction

2020/S 147-361952  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Danemark-Taastrup: Travaux de construction 2020/S 147-361952 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DSB Numéro national d'identification: 25 05 00 53 Adresse postale: Telegade 2 Ville: Taastrup Code NUTS: DK0 DANMARK Code postal: 2630 Pays: Danemark Point(s) de contact: Helene Bang Liebst Courriel: hebali@dsb.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dsb.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264 www.dsb.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for Nye Tog
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
DSB Nye Værksteder har til opgave at etablere 3 værksteder til de kommende nye elektriske tog. DSB udbød ved udbudsbekendtgørelse 2020/S 070-167492 entrepriseopgaven omkring etablering af værkstederne. Ifølge beskrivelsen i nævnte udbudsbekendtgørelse vedrører entrepriseudbuddet værksteder i henholdsvis Århus og København samt et midlertidigt værksted i Fredericia. Den 23. juni 2020 blev det offentliggjort, at værkstedet i Fredericia alligevel ikke skal udføres som værksted for Nye Tog. I stedet skal det eksisterende værksted i Helgoland (København) fungere som midlertidigt værksted. 2020/S 070-167492
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45210000 Travaux de construction de bâtiments 45213000 Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45234100 Ouvrages ferroviaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 DANMARK Lieu principal d'exécution:
Værkstederne er beliggende i: København og Aarhus
II.2.4) Description des prestations:
DSB Nye Værksteder har til opgave at etablere 3 værksteder til de kommende nye elektriske tog. DSB Nye Værksteder har - på baggrund af afholdte udbud - indgået kontrakter med først COWI og sidenhen Rambøll om henholdsvis bygherrerådgivning og totalrådgivning vedrørende disse 3 værksteder. DSB udbød i starten af april 2020 ved udbudsbekendtgørelse 2020 2020/S 070-167492 entrepriseopgaven omkring etablering af værkstederne. Ifølge beskrivelsen i nævnte udbudsbekendtgørelse vedrører entrepriseudbuddet værksteder i henholdsvis Århus og København samt et midlertidigt værksted i Fredericia. Værkstedet i Århus er langt det største men færdiggøres til sidst, fordi området først elektrificeres i 2027. Dette er også baggrunden for, at Fredericia værkstedet - der er det mindste værksted - skulle etableres som midlertidigt værksted. Kontrakten er bygget op over 2 faser, en samarbejdsfase og en fase, hvor man overgår til totalentreprise. Følgende fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4) og VI.3): "DSB tager forbehold for at et eller flere af projekterne tages ud under udbudsprocessen, ligesom der tages forbehold for tilpasninger i omfanget af projekterne." DSB prækvalificerede den 15. maj 2020 3 virksomheder. 2 virksomheder indleverede forhandlingstilbud midt juni 2020. I ugerne 26 og 27 afholdtes 2 forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Tilbudsfrist for endeligt tilbud er den 31. august 2020 og kontrakt forventes underskrevet den
   2.  oktober 2020. Den 23. juni 2020 blev det offentliggjort, at værkstedet i Fredericia alligevel ikke skal udføres som værksted for Nye Tog. I stedet skal det eksisterende værksted i Helgoland (København) fungere som midlertidigt værksted. Denne løsning er blevet mulig grundet frigjort kapacitet som følge af, at de tog, der ellers vedligeholdes på Helgoland, fremover skal vedligeholdes andetsteds. Det er forventningen, at opgraderingen af Helgoland vil kunne foregå langt billigere end etableringen af værkstedet i Fredericia. Ændringen bevirker, at udbudsmaterialet i det igangværende entrepriseudbud ændres, således at opgaver relateret til Fredericia værkstedet udgår af den kommende kontrakt, og at opgraderingen af Helgoland indgår i den kommende kontrakt. Den samlede opgave forventes at blive formindsket med mellem 14 og knap 17 % som følge af ændringen. 2020/S 070-167492
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organisation, kultur og adfærd / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Proces- og tidsstyring / Pondération: 30 Prix - Pondération: 35
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Tildelingen af kontrakt med den ovenfor i pkt. II.2.4) beskrevne ændring af udbudsmaterialet (aflysning af aktiviteter vedrørende Fredericia værkstedet og inddragelse af aktiviteter vedrørende Helgoland værkstedet) er lovlig uden gennemførelse af nyt udbud, fordi udbuddet allerede er offentliggjort, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 070-167492 og ændringen ikke indebærer en ændring af et grundlæggende element. Kontrakten vedrører således fortsat 3 værksteder. Der skal endvidere fortsat etableres værksteder i såvel Østdanmark som Vestdanmark. Dertil kommer, at det er det mindste af de planlagte 3 værksteder, der ændrer lokation og at de 2 største værksteder fortsat skal etableres som planlagt. Målgruppen for udbuddet vurderes på baggrund af ovenstående for at være den samme. Endelig er der taget højde for ændringen i den udbudsbekendtgørelse, der ligger til grund for udbuddet. Det er DSB Nye Værksteders vurdering, at ændringen ikke medfører pligt til genudbud, men DSB nye værksteder ønsker via denne bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed at skabe gennemsigtighed om ændringen. 2020/S 070-167492
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 070-167492
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Samarbejdsaftale
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
21/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 - Udbuddets samlede værdi, jf. pkt. II.1.7) er anslået - Dato for indgåelse af kontrakten, jf. pkt. V.2.1) forventes af være
   2.  oktober 2020. Dermed indgås kontrakt mere end 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Følgende er uddrag af lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 (Bekendtgørelse af lov om klagenævnet for udbud): § 7, stk. 3: Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. § 6, stk. 4: Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  §12, Stk.
   2.  Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor. Stk.
   3.  I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage underrette ordregiveren om den afgørelse, der er truffet. Fristen regnes fra Klagenævnet for Udbuds modtagelse af klagen.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45213000 - Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45234100 - Ouvrages ferroviaires