Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 03/04/2024
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Travaux de construction : GF-29241:Kloakering i det åbne land (totalentreprise med projektudvikling)

2024/S 2024-123082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123082-2024 - Mise en concurrence
Danemark – Travaux de construction – GF-29241: Kloakering i det åbne land (totalentreprise med projektudvikling)
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Guldbordsund Spildevand A/S
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: GF-29241: Kloakering i det åbne land (totalentreprise med projektudvikling)
Description: I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som udgør en væsentlig del af grundlaget for kommunens spildevandsplan – en række ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres. Projektet, 29241, udgør den sidste etape af kloakeringer i det åbne land og omfatter kloakering af ca. 365 ejendomme spredt udover det meste af Guldborgsund Kommune. Projekt 29241 gennemføres som en totalentreprise med projektudvikling af to årsager: • Projektet er udtaget som en strategisk prøvehandling for indarbejdelse af klimamål, -indsatser og -dokumentation i Guldborgsund Forsyning udbud (anlægs- og renoveringsprojekter). • Projektet indeholder en række delelementer, hvis løsning og omfang først kan fastlægges som del af projektgennemførelsen. For at tilgodese ovenstående planlægges og gennemføres projektet i tæt samarbejde mellem Bygherre og Totalentreprenøren samt hertil knyttede underentreprenører, rådgivere mv. og efter behov øvrige relevante interessenter, herunder Guldborgsund Kommune, og Guldborgsund Forsyning er indforstået med, at der for alle parter er tale om en læringsproces Bygherre har forud for Totalentreprisekontraktens indgåelse opdelt Projektet i to Etaper med tilhørende Deletaper. Hver Deletape igangsættes af Bygherre i henhold til den overordnede Hovedplan fastlagt i fase P3 – for Deletape I-2 og fremefter efter evalueringen af den foregående afsluttede Deletape. Som led i processen med løbende forbedringer baseret på opnåede erfaringer i Projektet er der for hver Deletape to go/no-go punkter, hvor Bygherre kan bringe samarbejdet (totalentreprisekontrakten) til ophør. Det er Bygherres forventning, at Etape I gennemføres i andet halvår af 2024 (indenfor en budgetramme på 5,0 mio. kr.) og resten i 2025. Etape II forventes gennemført i perioden 2025-2027. Hovedtidsplan (fase P3 Hovedplan) for projektet udarbejdes og justeres løbende efter behov i samarbejde mellem Guldborgsund Spildevand A/S og Totalentreprenøren.
Identifiant de la procédure: 7f3d4ee0-f890-4de0-838c-ae20a3c1a6ab
Identifiant interne: 201974
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 60 000 000,00 DKK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Udelukkelsesgrunde: En ansøger, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig. Tilsvarende vil en ansøger, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig. Derudover skal Bygherre i medfør af udbudslovens § 134a udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Der stilles ikke mindstekrav til ansøgernes økonomiske eller tekniske formåen og at de oplysninger, som efterspørges vedrørende disse forhold derfor indgår i udvælgelsen, såfremt der modtages ansøgning(er) fra flere end tre ansøgere. Udvælgelse blandt flere egnede ansøgere: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end tre ansøgere, udvælger GS tre ansøgere baseret på en samlet vurdering af følgende fire kriterier: - Økonomi: Økonomisk robusthed. - Erfaring: Kvalitativ og kvantitativ erfaring med sammenlignelige opgaver. - Organisation: Kvaliteten og omfanget af de faglige og tekniske kompetencer (herunder autorisationer), som TE (og evt. valgte UEer, rådgivere m.v.) bringer ind i samarbejdet og projektarbejdet. - ESG: Erfaring med arbejdsmiljø og reduktion af drivhusgasemissioner og energiforbrug samt dokumentation heraf. Egnethed: Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterier (støttende enheder), skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse støttende enheder. Ansøgere, som anvender støttende enheder, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende støttende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Baserer en ansøger sig på en støttende enhed i forhold til udvælgelsen, skal den støttende enhed påtage sig solidarisk at hæfte med ansøger for udførelsen af den udbudte kontrakt- Bygherre skal gøre opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af
   8.  april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Bygherre kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan Bygherre anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter
   1.  februar 2024. Medmindre Bygherre kan tilgå informationen på offentligt tilgængelige steder, skal vindende tilbudsgiver på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende revisorpåtegnet erklæring om de oplyste økonomiske nøgletal Forhandling: Bygherre forbeholder sig at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Hvis Bygherre vælger at indlede forhandlinger, anser Bygherre sig for berettiget til at forhandle om alle tilbud, herunder tilbud, som må betragtes som ukonditionsmæssige og/eller indeholder forbehold (også forbehold over for grundlæggende vilkår i udbudsgrundlaget). Bygherre forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom Bygherre forbeholder sig ret til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Vælger Bygherre at indlede forhandlinger, gælder følgende: Bygherre vil meget gerne senest i forhandlingerne fjerne de usikkerheds-/risikomomenter, som tilbudsgiver måtte have identificeret i udbudsgrundlaget, herunder i kontrakten. Hvis Bygherre efter forhandlingsmøderne ønsker at ændre udbudsmaterialet, vil sådanne ændringer blive meddelt samtlige tilbudsgivere forud for den efterfølgende tilbudsfrist. Bygherre er som udgangspunkt indstillet på at forhandle alle dele af kontraktgrundlaget og anser derfor ikke kontraktgrundlaget for et grundlæggende element.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleEr den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
FailliteEr den økonomiske aktør gået konkurs?
CorruptionEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
ConcordatEr den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Participation à une organisation criminelleEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceHar den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
FraudeEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af
   5.  april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
InsolvabilitéEr den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Biens administrés par un liquidateurAdministreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureHar den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Motifs d’exclusion purement nationauxAndre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéEr den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéHar den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Coupable d’une faute professionnelle graveHar den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesHar den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
État de cessation d’activitésEr den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Paiement d’impôts et taxesHar den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel
   4. 

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: GF-29241: Kloakering i det åbne land (totalentreprise med projektudvikling)
Description: I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som udgør en væsentlig del af grundlaget for kommunens spildevandsplan – en række ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres. Projektet, 29241, udgør den sidste etape af kloakeringer i det åbne land og omfatter kloakering af ca. 365 ejendomme spredt udover det meste af Guldborgsund Kommune. Projekt 29241 gennemføres som en totalentreprise med projektudvikling af to årsager: • Projektet er udtaget som en strategisk prøvehandling for indarbejdelse af klimamål, -indsatser og -dokumentation i Guldborgsund Forsyning udbud (anlægs- og renoveringsprojekter). • Projektet indeholder en række delelementer, hvis løsning og omfang først kan fastlægges som del af projektgennemførelsen. For at tilgodese ovenstående planlægges og gennemføres projektet i tæt samarbejde mellem Bygherre og Totalentreprenøren samt hertil knyttede underentreprenører, rådgivere mv. og efter behov øvrige relevante interessenter, herunder Guldborgsund Kommune, og Guldborgsund Forsyning er indforstået med, at der for alle parter er tale om en læringsproces Bygherre har forud for Totalentreprisekontraktens indgåelse opdelt Projektet i to Etaper med tilhørende Deletaper. Hver Deletape igangsættes af Bygherre i henhold til den overordnede Hovedplan fastlagt i fase P3 – for Deletape I-2 og fremefter efter evalueringen af den foregående afsluttede Deletape. Som led i processen med løbende forbedringer baseret på opnåede erfaringer i Projektet er der for hver Deletape to go/no-go punkter, hvor Bygherre kan bringe samarbejdet (totalentreprisekontrakten) til ophør. Det er Bygherres forventning, at Etape I gennemføres i andet halvår af 2024 (indenfor en budgetramme på 5,0 mio. kr.) og resten i 2025. Etape II forventes gennemført i perioden 2025-2027. Hovedtidsplan (fase P3 Hovedplan) for projektet udarbejdes og justeres løbende efter behov i samarbejde mellem Guldborgsund Spildevand A/S og Totalentreprenøren.
Identifiant interne: 201974
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 60 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Udelukkelsesgrunde: En ansøger, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig. Tilsvarende vil en ansøger, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig. Derudover skal Bygherre i medfør af udbudslovens § 134a udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Der stilles ikke mindstekrav til ansøgernes økonomiske eller tekniske formåen og at de oplysninger, som efterspørges vedrørende disse forhold derfor indgår i udvælgelsen, såfremt der modtages ansøgning(er) fra flere end tre ansøgere. Udvælgelse blandt flere egnede ansøgere: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end tre ansøgere, udvælger GS tre ansøgere baseret på en samlet vurdering af følgende fire kriterier: - Økonomi: Økonomisk robusthed. - Erfaring: Kvalitativ og kvantitativ erfaring med sammenlignelige opgaver. - Organisation: Kvaliteten og omfanget af de faglige og tekniske kompetencer (herunder autorisationer), som TE (og evt. valgte UEer, rådgivere m.v.) bringer ind i samarbejdet og projektarbejdet. - ESG: Erfaring med arbejdsmiljø og reduktion af drivhusgasemissioner og energiforbrug samt dokumentation heraf. Egnethed: Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterier (støttende enheder), skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse støttende enheder. Ansøgere, som anvender støttende enheder, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende støttende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Baserer en ansøger sig på en støttende enhed i forhold til udvælgelsen, skal den støttende enhed påtage sig solidarisk at hæfte med ansøger for udførelsen af den udbudte kontrakt- Bygherre skal gøre opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af
   8.  april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Bygherre kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan Bygherre anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter
   1.  februar 2024. Medmindre Bygherre kan tilgå informationen på offentligt tilgængelige steder, skal vindende tilbudsgiver på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende revisorpåtegnet erklæring om de oplyste økonomiske nøgletal Forhandling: Bygherre forbeholder sig at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Hvis Bygherre vælger at indlede forhandlinger, anser Bygherre sig for berettiget til at forhandle om alle tilbud, herunder tilbud, som må betragtes som ukonditionsmæssige og/eller indeholder forbehold (også forbehold over for grundlæggende vilkår i udbudsgrundlaget). Bygherre forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom Bygherre forbeholder sig ret til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Vælger Bygherre at indlede forhandlinger, gælder følgende: Bygherre vil meget gerne senest i forhandlingerne fjerne de usikkerheds-/risikomomenter, som tilbudsgiver måtte have identificeret i udbudsgrundlaget, herunder i kontrakten. Hvis Bygherre efter forhandlingsmøderne ønsker at ændre udbudsmaterialet, vil sådanne ændringer blive meddelt samtlige tilbudsgivere forud for den efterfølgende tilbudsfrist. Bygherre er som udgangspunkt indstillet på at forhandle alle dele af kontraktgrundlaget og anser derfor ikke kontraktgrundlaget for et grundlæggende element.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Som en del af ansøgningen skal følgende nøgletal for de tre senest afsluttede regnskabsår oplyses: brutto- og nettoomsætning, EBIT, egenkapital og soliditetsgrad. Nøgletallene kan angives i ESPD. Som alternativ hertil kan der i ESPD henvises til et evt. separat bilag, der indeholder de adspurgte tal, og som vedlægges ansøgningen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Erfaring
Description: Ansøgningen skal indeholde følgende: Oversigt over op til fem løste (fra 2020 og frem) sammenlignelige projekter med kort beskrivelse af hvert enkelt projekt: fx bygherre og projektstørrelse samt de af ansøger løste anlægsopgaver og opnåede resultater. Ansøgningen kan indeholde følgende: Op til 3 skudsmål fra et eller flere af ovenfor nævnte projekter. Op til 3 eksempler på projektregnskab fra et eller flere af de ovenfor nævnte projekter. Oplysningerne kan angives i ESPD. Som alternativ hertil kan der i ESPD henvises til et evt. separat bilag, der indeholder de adspurgte oplysninger, og som vedlægges ansøgningen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Organisation
Description: Ansøgningen skal indeholde følgende: Organisationsdiagram med angivelse af afdelinger/funktioner samt hovedopgaver og antal medarbejdere pr. afdeling/funktion. Oversigt over relevante autorisationer. Liste over underentreprenører, underleverandører (af kritiske komponenter), rådgivere mv., der indgår som del af ansøgers projektorganisation. Ansøgningen kan indeholde følgende: links til underentreprenører, underleverandører (af kritiske komponenter) og rådgiveres mv. respektive websites (indgår ikke i evalueringen). Oplysningerne kan angives i ESPD. Som alternativ hertil kan der i ESPD henvises til et evt. separat bilag, der indeholder de adspurgte oplysninger, og som vedlægges ansøgningen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: ESG
Description: Ansøgningen skal indeholde følgende: Beskrivelse af Totalentreprenørens arbejde med miljø- og arbejdsmiljøledelse samt opnåede resultater og dokumentation heraf. Oversigt over certifikater indenfor fx miljø- og arbejdsmiljøledelse. Oversigt over, hvilke FN-mål ansøger arbejder med, samt kort beskrivelse af, hvordan og med hvilke resultater ansøger bruger disse som udgangspunkt for udvikling og drift af deres virksomhed hhv. projekter. Beskrivelse af ansøgers erfaringer med reduktion af drivhusgasemissioner og energiforbrug i anlægsprojekter. Beskrivelse af ansøgers arbejde med ESG-/CSR-rapportering, klimaregnskab mv. Ansøgningen kan indeholde følgende: 1-3 eksempler på klimaregnskaber fra tidligere projekter. 1-3 eksempler på EPDer/LCAer fra tidligere projekter. 1-3 eksempler på arbejdsmiljørapporter fra tidligere projekter. Ansøgers seneste ESG-/CSR-rapport, klimaregnskab mv. Oplysningerne kan angives i ESPD. Som alternativ hertil kan der i ESPD henvises til et evt. separat bilag, der indeholder de adspurgte oplysninger, og som vedlægges ansøgningen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Samarbejde
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Klima
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Arbejdsmiljø
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15

Critère:
Type: Qualité
Nom: Dokumentation
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 22/03/2024 23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de la procédure:
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner: 09/04/2024
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danois
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 03/04/2024 23:59:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Totalentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører, rådgivere mv. er i totalentreprisekontraktens løbetid forpligtet til at opretholde sædvanlig erhvervsansvarsforsikring omfattende arbejderne omfattet af kontrakten. Totalentreprenøren er desuden i totalentreprisekontraktens løbetid forpligtet til at opretholde sædvanlig rådgiveransvarsforsikring, som dækker de projekteringsydelser (projektudvikling, beregninger mv.), som totalentreprenøren overfor Bygherre er ansvarlig for. Der indgår en arbejdsklausul i kontrakten.
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Guldbordsund Spildevand A/S
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Guldbordsund Spildevand A/S
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Guldbordsund Spildevand A/S
Organisation qui traite les offres: Guldbordsund Spildevand A/S

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Guldbordsund Spildevand A/S
Numéro d’enregistrement: 32559824
Adresse postale: Gaabensevej 116  
Ville: Nykøbing F
Code postal: 4800
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
Point de contact: Marianne Dauding
Adresse électronique: mad@horten.dk
Téléphone: +4533344398
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: ORG-37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Point de contact: Klagenævnet for Udbud
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: ORG-10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8e0a8876-9a41-47c2-becd-fff0bdba8131 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:05:17 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 12:24:50 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123082-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction