Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
DANEMARK
appel-offre

Danemark - Travaux de construction - Projekt Lygten II - Bygning C

2024/S 2024-033100  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33100-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Danemark – Travaux de construction – Projekt Lygten II - Bygning C
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea.dk
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Projekt Lygten II - Bygning C
Description: I projektet Lygten II ønsker Domea.dk (ved Danske Funktionærers Boligselskab) at opføre forventeligt 70 boliger fordelt på henholdsvis 45 almene ungdomsboliger og 25 seniorboliger på "Hovedejendommen" matr.nr 6164 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Fyrbødervej 10­12, 2400 København NV. Byggeriet opføres i en kommende ejerlejlighed beliggende på Hovedejendommen. Ved Ejerlejlighed forstås, at den kommende ejerlejlighed videreopdeles med tilhørende byggeretter på et specificeret støtteberettiget etageareal, der opgøres i henhold til BBR, med tilhørende andel i Hovedejendommens fællesarealer. Den endelige arealopgørelse findes ikke endnu. Ved Hovedejendommen forstås matr.nr. 6164 Udenbys Klædebo Kvarter, København, der er opdelt i ejerlejligheder, beliggende Fyrbødervej 10­12, 2400 København NV. Hovedejendommen har et samlet grundareal på 20.365 m2, heraf
   1. 427 m2 vejareal. Ejerlejlighederne nr. 1­262, som Hovedejendommen allerede er opdelt i, ejes alle af Udvikleren. Hovedejendommen videreopdeles i et yderligere antal ejerlejligheder, der skal rumme dels Boligorganisationens Byggeri i én ejerlejlighed (som beskrevet ovenfor), dels Udviklerens Byggeri i et antal ejerlejligheder. Domea ønsker at indgå en totalentrepriseaftale med henblik på at opføre det førnævnte byggeri. Der er tale om et projekt om et integreret byggeri, hvis hovedformål udgøres af den private del af byggeriet, idet denne væsentligt overstiger andelen af støttet byggeri.
Identifiant de la procédure: d04a2c49-5064-4d36-9266-4df37a0ed198
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherremodel)
Description: Indgåelse af totalentreprisekontrakt vedrørende projektet Lygten II. Den angivne værdi - 68 millioner kroner - udgør entreprisesummen.
Identifiant interne: Lygten II
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Domea følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Der vil ikke mellem parterne blive indgået en aftale før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr.
   2.  I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten (tillægsaftalen) uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1. 
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea.dk
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 68 000 000,00 DKK
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Exclusions spécifiques pour les marchés de services
Autre justification: Hovedelementet i projektet er opførelsen af den private del af byggeriet, hvilket ikke er udbudspligtigt. Det almene boligbyggeri består i de 70 almene boliger (Bygning C), der forventes opført, samt de tilhørende depotrum, elevatorskakter, cykelparkering og diverse øvrige marginale andele af byggeriet, der ikke kan adskilles fra den private del af byggeriet. De almene boliger opføres ovenpå en parkeringskælder, der opføres af Nordstern ApS umiddelbart forud for opførelsen af det almene projekt, og der placeres teknik mv. i kælderen under det almene projekt. Byggeteknisk er Bygning C en integreret del af det øvrige projekt. Det almene projekt indgår således som en tæt og integreret del af det samlede projekt på Hovedejendommen. Det almene boligprojekt er også rent logistisk tæt knyttet til det øvrige projekt. Forhold vedrørende adgangsforhold, brand og flugtvej, arbejdsmiljø og sikkerhed (især kranarbejder) under opførelsen er grundet den begrænsede byggeplads ligeledes en afgørende faktor – der er én adgangsvej til projektet – herunder også kælderen som begge skal kunne koordineres. Dette anses ikke for muligt, såfremt der vælges en løsning med 2 entreprenører. I tilfælde af en tænkt forskydelse af bygning C vil der skulle udføres interims foranstaltninger og nødprocedurer da adgang til kælder vil være afskåret for kørende trafik, 94 P­pladser vil være utilgængelige samt adgang til varmecentral, depotrum mv. Der vil hermed være en overvejende risiko for at Bygning C ikke kan udføres. Totalentreprisekontrakten med Nordstern ApS kan derfor ikke udbydes særskilt pga. den manglende mulighed for adskillelse i forhold til den private del af byggeriet på Hovedejendommen, jf. udbudslovens § 26, jf. § 26, stk.
   4.  Dette skyldes, at kontrakterne ikke byggeteknisk kan adskilles, da det ikke vil være muligt at udbyde den konkrete del af projektet, der henhører til det almene boligbyggeri, uden etableringen af den private del. Hovedformålet med projektet er at opføre den private del af byggeriet, og det støttede byggeri udgør en mindre integreret del heraf. Det er i denne sammenhæng afgørende, at bebyggelsen i området fremstår ensartet og med en sammenhængende arkitektur, herunder både af hensyn til det visuelle udtryk samt fordi der en række fælles tiltag af afgørende betydning for området, såsom LAR, parkering, fælleshus, elladestandere og fælles affaldssystem. Dertil kommer de ovennævnte logistiske vanskeligheder, det vil indebære, såfremt to eller flere entreprenører skulle bygge på pladsen samtidig. Samlet set er det derfor ikke praktisk muligt eller hensigtsmæssigt at gennemføre separate byggesager, fordi det støttede byggeri udgør en meget lille og meget integreret del af det samlede projekt.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea.dk
Numéro d’enregistrement: 81467412
Département: 9334
Adresse postale: Oldenburg Allé 3  
Ville: Taastrup
Code postal: 2630
Subdivision pays (NUTS): Østsjælland (DK021)
Pays: Danemark
Adresse électronique: info@domea.dk
Téléphone: 76646464
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Nordstern ApS
Numéro d’enregistrement: 29205272
Adresse postale: Havnen 5  
Ville: Horsens
Code postal: 8700
Subdivision pays (NUTS): Østjylland (DK042)
Pays: Danemark
Adresse électronique: info@nordstern.dk
Téléphone: 75627900
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: https://www.kfst.dk/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 739e6ff7-c3b9-4009-a7a2-d550b97a1a0d  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2024 15:14:20 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33100-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction