Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark - Travaux de marquage routier - K'rebaneafm'rkning 2023

2024/S 2024-070126  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70126-2024 - Résultats
Danemark – Travaux de marquage routier – Kørebaneafmærkning 2023
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Kolding kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Kørebaneafmærkning 2023
Description: Udbuddet vedrører levering af vejmarkeringsydelser til hele Kolding Kommune. Dette omfatter genmarkering, nymarkering og demarkering som ikke udføres i forbindelse med etablering af anlægsprojekter og igangværende funktionskontrakter. Den vindende tilbudsgiver bliver eneleverandør for Kolding Kommune i hele rammeaftalens løbetid. Uanset ovenstående, gælder rammeaftalen ikke for de vejmarkeringsydelser hvor Ordregiver i forvejen har en igangværende aftale med et andet selskab. Ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, har Ordregiver en funktionskontrakt på større veje som derfor er undtaget dette udbud. Ordregiver kan oplyse at den omtalte aftale kun udgør en begrænset del af de samlede vejmarkeringsydelser som Ordregiver bestiller. <br>
Identifiant de la procédure: 2c0572b6-196f-48e4-9c8b-c00478c80766
Avis précédent: 00733542-2024
Identifiant interne: 159851
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233221 Travaux de marquage routier
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Kørebaneafmærkning 2023
Description: Udbuddet vedrører levering af vejmarkeringsydelser til hele Kolding Kommune. Dette omfatter genmarkering, nymarkering og demarkering som ikke udføres i forbindelse med etablering af anlægsprojekter og igangværende funktionskontrakter. Den vindende tilbudsgiver bliver eneleverandør for Kolding Kommune i hele rammeaftalens løbetid. Uanset ovenstående, gælder rammeaftalen ikke for de vejmarkeringsydelser hvor Ordregiver i forvejen har en igangværende aftale med et andet selskab. Ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, har Ordregiver en funktionskontrakt på større veje som derfor er undtaget dette udbud. Ordregiver kan oplyse at den omtalte aftale kun udgør en begrænset del af de samlede vejmarkeringsydelser som Ordregiver bestiller. <br>
Identifiant interne: 159851
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233221 Travaux de marquage routier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sydjylland (DK032)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Rammeaftalens estimerede maksimalværdi: 10.000.000,00 DKK
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk.
   4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DAN-MARKERING ApS
Offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Kørebaneafmærkning 2023
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse4 913 220,00 DKK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée7 424 310,00 DKK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Kolding kommune
Numéro d’enregistrement: 29189897
Adresse postale: Akseltorv 1  
Ville: Kolding
Code postal: 6000
Subdivision pays (NUTS): Sydjylland (DK032)
Pays: Danemark
Point de contact: Jeppe Kjærager
Adresse électronique: jepkj@kolding.dk
Téléphone: +45 79797979
Adresse internet: https://www.kolding.dk
Profil de l’acheteur: https://www.kolding.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: DAN-MARKERING ApS
Numéro d’enregistrement: 21489336
Adresse postale: Vejrupvej 12  
Ville: Gørding
Code postal: 6690
Pays: Danemark
Adresse électronique: info@dan-markering.dk
Téléphone: +45 75177322
Adresse internet: https://www.dan-markering.dk
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: http://www.klfu.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e815513c-9ebf-4057-b6dc-d9dd173c772c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 12:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70126-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233221 - Travaux de marquage routier