Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 10/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Valby: Services relatifs à l'environnement

2022/S 10-022200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Danemark-Valby: Services relatifs à l'environnement 2022/S 010-022200 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trafikselskabet Movia Numéro national d'identification: 29896569 Adresse postale: GL. Køge Landevej 3 Ville: Valby Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 2500 Pays: Danemark Point(s) de contact: Andreas Knop Courriel: ank@moviatrafik.dk Téléphone: +45 41888004 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/170757360.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/170757360.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/170757360.aspx
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Miljøsyn
II.1.2) Code CPV principal 90700000 Services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Miljøsyn af busser. Tryk her https://permalink.mercell.com/170757360.aspx https://permalink.mercell.com/170757360.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på udførelse af miljøsyn for at sikre bussernes overholdelse af givne udledningsgrænser.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Uddannelse og/eller erfaring / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 45 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2x12 mdr.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontraktforlængelse.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren kan angive mindst en lignende reference på opgaver udført af lignende art. Det er et mindstekrav, at støjmålinger (miljøsyn efter kontraktbilag
   1. b og
   1. d) foretages af en måletekniker med relevant uddannelse og med fornødent kendskab til lydudbredelse og måleteknikker generelt, herunder kalibrering af benyttet udstyr, kvalitetssikring og reproducerbarhed af målinger. Dette svarer som minimum til, at personen har gennemgået et praktisk kursus for støjmåling el. lign og er bekendt med Miljøstyrelsens generelle retningslinjer for eksterne støjmålinger. Personen er som udgangspunkt kvalificeret, dersom vedkommende er personcertificeret eller akkrediteret til Miljømåling ekstern støj i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsesordning. Denne ordning er beskrevet på www.referencelaboratoriet.dk. www.referencelaboratoriet.dk
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 10/02/2022 Heure locale: 10:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Maksimal kontraktsum antages at være DKK
   6. 000.000 ex. moms.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Danemark-Valby: Services relatifs à l'environnementType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 10/02/2022 14/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
90700000 - Services relatifs à l'environnement