Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/04/2020
Date de péremption : 01/05/2035
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Valby: Services de transport routier public

2020/S 82-194535  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/04/2020 S82 Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Danemark-Valby: Services de transport routier public 2020/S 082-194535 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MOVIA Numéro national d'identification: 29896569 Adresse postale: Gammel Køge Landevej 3 Ville: Valby Code NUTS: DK01 Code postal: 2500 Pays: Danemark Point(s) de contact: Tinne Stissing Sejer-Nielsen Courriel: tss@moviatrafik.dk Téléphone: +45 36131532 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D1 - Dynamisk indkøbssystem til rutekørsel
II.1.2) Code CPV principal 60112000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Movia annoncerer hermed oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem til indkøb af rutekørsel. Der vil være tale om almindelig rutekørsel i form af supplerende kørsel, ekstrakørsel og dubleringskørsel.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01
II.2.4) Description des prestations:
Movias dynamiske indkøbssystem D1 anvendes til indkøb af rutekørsel. Der vil være tale om almindelig rutekørsel i form af supplerende kørsel, ekstrakørsel og dubleringskørsel. Kørslen kan finde sted indenfor hele Movias geografiske område. Kørslen indkøbes indenfor 4 kategorier. De 4 kategorier omfatter kørsel med busser på 12 meter hhv. med eller uden rejsekortudstyr, samt busser over 12 meter hhv. med eller uden rejsekort. Det første indkøb på systemet forventes udsendt d. 11. maj 2020. Såfremt ansøger er interesseret i at blive inviteret til at afgive tilbud på dette første indkøb, bedes ansøger søge om optagelse i systemet senest d.
   7.  maj 2020 kl. 14.00.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 180 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Dette dynamiske indkøbssystem starter op medio maj 2020 og vil være uden tidsbegrænsning og løber således indtil det afsluttes med en bekendtgørelse i TED:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ansøger (for selskaber den ansvarlige leder) skal opfylde de kvalifikationskrav, der følger af lov om buskørsel (lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12.11.2012 med senere ændringer) og have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse). Ansøger skal endvidere være optaget i CVR-registeret.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og/eller 5 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og/eller 5 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Ansøger kan ansøge om at blive optaget i én eller flere af de 4 kategorier, som det dynamiske indkøbssystem er inddelt i, se nærmere i dokumentet "Beskrivelse af Dynamisk Indkøbssystem, DI). I dette dokument er endvidere beskrevet, hvorledes ansøger kan ansøge om optagelse i systemet og hvilke oplysninger ansøger skal indsende.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Der kan være krav om sikkerhedsstillelse og garantier i de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Der henvises til udbudsmaterialet for de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske enheder, eksempelvis et konsortium, skal ansøger aflevere en konsortium-erklæring.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der henvises til udbudsmaterialet for de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/05/2035 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Efter klagenævnsloven § 7 stk. 1 skal klage over manglende prækvalifikation i henhold forsyningsvirksomhedsdirektivet, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Andre klager skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr.
   1.  Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public