Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Valby: Travaux de construction

2020/S 200-484122  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Valby: Travaux de construction 2020/S 200-484122 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lejerbo afd. 1274-0 - Vordingborg c/o Lejerbo Adresse postale: Gl. Køge Landevej 25 Ville: Valby Code NUTS: DK011 Byen København Code postal: 2500 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jesper Kort Andersen Courriel: jea@lejerbo.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lejerbo.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af totalentreprisekontrakt - Lejerbo Afd. 1247-0 - Vordingborg
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Bebyggelsen rummer 46 almene boliger i varierende størrelser fra 2-værelses til 4-værelses lejligheder. De store lejligheder er beliggende i de øverste etager i 1½ plan med en intern trappe til tagetagen. Projektet består af nedrivningsarbejder herunder består bebyggelsen af 3 boliglænger i henholdsvis 2½ etage,3½ etage og 4½ etager, som er bundet sammen med én-etages bygninger, således bebyggelsen fremstår som én karré-bygning. 2 portrum fra hhv. Marienbergvej og Algade fører ind til et indre gårdrum med depot- og renovationshus sammen et gårdmiljø for beboerne. Lejlighederne er fordelt således: - 14 stk. 2 rums boliger på ca. 73 brutto m2 i gennemsnit 19 stk. - 3 rums boliger på ca. 84 brutto m2 i gennemsnit 13 stk. - 4 rums boliger på ca. 104 brutto m2 i gennemsnit 1 stk. - fælleslokale på ca. 121 m2 I alt skal bebyggelsen have et totalt bruttoareal på 4 091 m2.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 50 128 680.00 DKK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Algade - Marienborgvej, 4760 Vordingborg
II.2.4) Description des prestations:
Bebyggelsen rummer 46 almene boliger i varierende størrelser fra 2-værelses til 4-værelses lejligheder. De store lejligheder er beliggende i de øverste etager i 1½ plan med en intern trappe til tagetagen. Projektet består af nedrivningsarbejder herunder består bebyggelsen af 3 boliglænger i henholdsvis 2½ etage,3½ etage og 4½ etager, som er bundet sammen med én-etages bygninger, således bebyggelsen fremstår som én karré-bygning. 2 portrum fra hhv. Marienbergvej og Algade fører ind til et indre gårdrum med depot og renovationshus sammen et gårdmiljø for beboerne. Projektet ønskes udført i totalentreprise. Lejlighederne er fordelt således: - 14 stk. 2 rums boliger på ca. 73 brutto m2 i gennemsnit 19 stk. - 3 rums boliger på ca. 84 brutto m2 i gennemsnit 13 stk. - 4 rums boliger på ca. 104 brutto m2 i gennemsnit 1 stk. - fælleslokale på ca. 121 m2 I alt skal bebyggelsen have et totalt bruttoareal på 4 091 m2. Boligerne er tænkt opført som tungt byggeri, og skal udføres iht. BR 2018. Boligerne skal projekteres og opføres som beskrevet i udbudsmaterialet. Bebyggelsen er omfattet af lokalplan C 17.06.01 Stationsområdet i Vordingborg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Løsningsbeskrivelse / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 194-470441
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMR Murer & Entreprenør A/S Adresse postale: Falkevej 28 Ville: Nørre Snede Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 8766 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 50 128 680.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 3529100 Adresse internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction