Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 20/04/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Valby:Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2023/S 62-185322  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Danemark-Valby: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 2023/S 062-185322 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lejerbo Horsens, afd. 41-0 Frejasgade Numéro national d'identification: 18213419 Adresse postale: Gl.Køge Landevej 26 Ville: Valby Code NUTS: DK013 Nordsjælland Code postal: 2500 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lone Frederiksen Courriel: lof@lejerbo.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lejerbo.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.rib-software.dk/udbudsportal Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Almen boligorganisation
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lejerbo - Afd. 041-0 Frejasgade
II.1.2) Code CPV principal 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Frejasgade Afd. 41-0 består af 79 boliger med 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. Afdelingen har adresse på Frejasgade 2A - 2C, 4A og 4B samt 6A og 6B, 8700 Horsens. Den samlede bebyggelse består af 3 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Bebyggelsen er opført i år 1958. Bebyggelsen er udført med murstensfacader, listedækket tagpaptag samt træ/alu vinduer. Dette udbud omfatter renovering af afdelingen, som ønskes udført i hovedentreprise. I forbindelse med projektet, der hovedsalig omfatter indvendige arbejder ved renovering og ombygning af boligerne. I forbindelse med projektet ombygges otte boliger til tilgængeligheds-boliger. Arbejderne er nærmere beskrevet i udbudsprojektet.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Frejasgade 2A-2C, 4A og 4B samt 6A og 6B, 8700 Horsens.
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://rib-software.dk/udbudsportal TN843677A. Projektet bliver udbudt i hovedentreprise, da Lejerbo ønsker en samlet styring af udførelsen. Denne forudsætning kan ikke opnås gennem udbud i mindre entrepriser. https://rib-software.dk/udbudsportal
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Organisation og CV´er / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 25 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af en af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, §§ 135 og 136 samt følgende frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   2. 
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
For at kunne komme i betragtning, skal ansøgeren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab: Nettoomsætning 60.000.000DKK Egenkapital 10.000.000DKK Soliditetsgrad 15%
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af de vedlagte referencer og deres relevans i forhold til det udbudte projekt. I den forbindelse vil Lejerbo lægge særligt vægt på i hvor høj grad referencerne dokumenterer: a) Erfaring med hovedentreprise udført for en almen bygherre b) Erfaring med renovering med genhusning c) Erfaring med boligrenovering i beboet område d) Erfaring med renovering af etageboligbyggeri e) Erfaring med projektering og udførelse af ventilation i eksisterende bygninger Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er. Lejerbo vil desuden kun lægge vægt på referencer fra en virksomhed, hvorpå ansøgeren støtter sin ansøgning efter udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøgeren har afleveret færre end 5 referencer. Støttes en ansøgning i medfør af udbudslovens § 144 på mere end én virksomhed, gælder dette tilsvarende i den rækkefølge, de pågældende virksomheder nævnes i ansøgningen. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med udførelse af: a) Hovedentreprise, udført for en almen bygherre, med en entreprisesum på min. 40 mio. DKK ekskl. moms b) Renoveringsarbejde af etageboliger med genhusning Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med begge krav angivet ovenfor. Hvis ansøgeren ikke opfylder et eller begge af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder. Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 5 år. Referencer, der bruges til at opfylde mindstekravene, skal være afsluttede, dvs. byggeriet skal være afleveret iht. AB 18 § 45/AB 92 § 28. Der kan godt være tale om en delaflevering i et større projekt, der udføres i etaper, når blot delafleveringen i sig selv opfylder kravet.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
AB 18 med tilføjelser og fravigelser
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 27/04/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager: Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen). 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk.
   4.  Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 Lejerbo - Afd. 041-0 Frejasgade 20/04/2023 28/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles