Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Varde:Travaux de construction

2023/S 58-172334  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Danemark-Varde: Travaux de construction 2023/S 058-172334 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AAB Varde Afd. 30 Numéro national d'identification: CVR nr. 1427 8818 Adresse postale: Skansen 8 Ville: Varde Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kuben Management A/S, Bygherrerådgiver Janus Fischer Courriel: jf@kubenman.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aabvarde.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.rib-software.dk/udbudsportal Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
AAB Varde Afd. 30 - Nybyggeri af 39 familieboliger - Totalentrepriseudbud
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Udbud af totalentreprise vedrørende nybyggeri af familieboliger for AAB Varde afd. 30 i Nørre Nebel. Projektet omfatter: Opførelse af 39 almennyttige familieboliger i 6 forskellige størrelser mellem 54 - 105 m², samlet bruttoareal på
   3. 384 m². Belægninger, terrasser, stier, parkeringspladser, affaldsgård, beplantning, carporte og orangeri.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Gl. Rådhusvej 5, 6830 Nørre Nebel
II.2.4) Description des prestations:
Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Udbudslovens §§ 61-66 med en forudgående prækvalifikation. Ordregiver forbeholder sig ret ikke at gennemføre en forhandling og således tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud jf. pkt. IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen. Tildelingskriteriet er "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet" iht. udbudslovens § 162, 3)
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Arkitekttur og bæredygtighed / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Produkter og materialer, Drift og vedligehold / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Proces og organisation / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 4 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr.
   1. -4. En økonomisk aktør udelukkes ligeledes, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2. En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, jf. udbudslovens § 138, stk.
   1.  Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af
   8.  April 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: A. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland B. juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller C. fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Se pkt. III.1.2 for mindstekrav. Ordregiver har til hensigt at udvælge 4 ansøger som indbydes til at afgive tilbud. Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver de ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevansen af ansøgernes sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte kontrakt, herunder navnlig følgende: Nybyggeri af tilsvarende karakter, kompleksitet og omfang som den udbudte opgave Alment boligbyggeri af lignende karakter Projekter indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder: - Projektstyring i totalentreprise (ikke relevant for rådgivningsreferencerne) - Projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, AMK (P+B) - Inddragelse af bygherre/byggeudvalg - Højt fokus på drift og vedligehold - Bæredygtigt byggeri
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tilbudslisten indeholder en optionsliste med mulige tilkøb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal. Udbudsnr: TN847943A. Udbudsnavn: AAB Varde Afd. 30, Nybyggeri af familieboliger, totalentrepriseudbud Der ansøges om prækvalifikation ved at udfylde og aflevere et ESPD-dokument. Endvidere har ansøger mulighed for at vedlægge referenceark i pdf-format i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´et. https://www.rib-software.dk/udbudsportal
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om: a) Soliditetsgrad opgjort i procent b) Likviditetsgrad opgjort i procent c) Samlet omsætning Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår: a) Soliditetsgrad minimum 15 % pr. år b) Likviditetsgrad minimum 100 % pr. år c) Samlet omsætning minimum 70 mio. kr. pr. år. Ved konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere, omsætningskravet kan opfyldes af konsortiet i fællesskab. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på..
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
d) Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende: o Kunde o Opgavens indhold, entrepriseform og samlede størrelse (entreprisesum og omfang) o Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser og evt. rådgivningsform o Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder dato for afleveringsforretning (såfremt byggeriet er afleveret) o Beskrivelse af byggeriet, herunder - renovering, ombygning, nybyggeri m.v. - type af byggeri (etage, rækkehuse mv.) - anvendelse (bolig, kontor, alment m.v.) o Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave ud fra ansøgers bedømmelse. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der er ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet. Referencerne efterspørges derfor til brug for udvælgelsen, se pkt.
   7. 4 i udbudsbetingelserne.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
ABT18 med bygherres tilføjelser/fravigelser. YBL18 med de ændringer der fremgår af udbudsmaterialet. Kontrakten er betinget af kommunal skema B godkendelse.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 04/05/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark Ville: København Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 AAB Varde Afd. 30 - Nybyggeri af 39 familieboliger - Totalentrepriseudbud 21/04/2023 22/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection