Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Vejle: Services relatifs à la construction

2020/S 124-304744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable Danemark-Vejle: Services relatifs à la construction 2020/S 124-304744 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Syddanmark Numéro national d'identification: 29190909 Adresse postale: Damhaven 12 Ville: Vejle Code NUTS: DK03 Syddanmark Code postal: 7100 Pays: Danemark Point(s) de contact: Martin Djørup Courriel: Martin.Djorup@rsyd.dk Téléphone: +45 79970405 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.regionsyddanmark.dk www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse
II.1.2) Code CPV principal 71500000 Services relatifs à la construction
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Aftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på Sønderborg Sygehus. Blodsygdomme er i dag placeret på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og skal flyttes til Sønderborg for at skabe plads til Neurologisk afdeling i Aabenraa. Palliative Team er i dag midlertidigt placeret et andet sted på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Begge dele skal fremdadrettet placeres på afsnit 43 i Tårn 40 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg med samtidig etablering af fælles modtagelse. Det nye afsnit udgør ialt ca. 877 m2 br. og de samlede håndværkerudgifter til etablering heraf skønnes at udgøre 9 100 000 DKK inkl. uforudsete udgifter. Afsnit 43 huser indtil december 2020 medicinske ambulatorier, som flyttes til nyt Ambulatorietorv i stueetagen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg med planlagt indflytning december 2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 092 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Sydvang, 6400 Sønderborg.
II.2.4) Description des prestations:
Der henvises til det onvenfor i pkt. II.1.4) anførte. Herudover kan det supplerende oplyses, at opgaven vil indeholde totalrådgivning i forbindelse med etablering/indretning af følgende arealer: Blodsygdomme skal indeholde følgende arealer: - Ambulatorierum - Sengestuer til dagpatienter - Stort lokale med ca. 8 behandlingsstole - Ventearealer med fælles modtagelse med palliative team - Kontor/sekretariat - Patient- og personale toiletter - Personalerum. Palliative team skal indeholde følgende arealer: - Samtalerum - Ambulatorierum - Ventearealer med fælles modtagelse med blodsygdomme. Der er aftalt et totalrådgivningshonorar på 12 % af håndværkerudgifterne svarende til, hvad Region Syddanmark betaler for totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt ambulatorietorv i stueetagen.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. V.2.4) udgør den skønnede kontraktværdi isoleret set 1 092 000 DKK ekskl .moms, og kontrakten er dermed grundet kontraktværiden undtaget for udbud i medfør af udbudslovens del II jf. udbudslovens § 6 jf. §
   9.  Beslutning om etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er truffet uafhængigt af og tidsmæssigt adskilt (efterfølgende) fra beslutning om etablering af nyt ambulatorietorv i stueetagen på samme sygehus. Der er endvidere ikke nogen funktionsmæssig sammenhæng mellem de 2 projekter, da projekterne kan udføres uafhængigt af hinanden. Den valgte placering af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på et område af sygehuset, der p.t. huset et afsnit, der skal placeres i det nye ambulatorietorv skyldes således alene, at der grundet flytningen er lokaler ledige på dette område af sygehuset. Havde det ikke været tilfældet, var nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse blevet placeret et andet sted på sygehuset. På denne baggrund vurderes der ikke i medfør af udbudslovens § 8 at være pligt til at sammenlægge værdien af denne totalrådgivningsaftale med værdien af totalrådgivningsaftale vedrørende ambulatorietorvet.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Oluf Jørgensen A/S Numéro national d'identification: 15960183 Adresse postale: Langmarksvej 34 Ville: Horsens Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8700 Pays: Danemark Courriel: fys@ojas.dk Téléphone: +45 75623499 Adresse internet: https://ojas.dk/ https://ojas.dk/
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 092 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. www.retsinformation.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71500000 - Services relatifs à la construction