Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires : Gendbud af grov arbejdsbeklædning

2024/S 2024-087257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87257-2024 - Résultats
Danemark – Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires – Gendbud af grov arbejdsbeklædning
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Esbjerg Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Gendbud af grov arbejdsbeklædning
Description: Udbuddet vedrører indkøb og levering af grov arbejdsbeklædning til ordregiver, hvor lag-på-lag, kvalitet, fysisk butik, håndtering af point ved køb og tøj til alle former har været i højsædet.
Identifiant de la procédure: aaf645ec-9c2c-4e33-90c4-50b30dbdd820
Avis précédent: 00631768-2023
Identifiant interne: 155736
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18000000 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Gendbud af grov arbejdsbeklædning
Description: Udbuddet vedrører indkøb og levering af grov arbejdsbeklædning til ordregiver, hvor lag-på-lag, kvalitet, fysisk butik, håndtering af point ved køb og tøj til alle former har været i højsædet.
Identifiant interne: 155736
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 18000000 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sydjylland (DK032)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Udbuddet annulleres pga. uklarheder i udbudsmaterialet.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Kvalitet
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Prix
Description: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk.
   4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Esbjerg Kommune
Numéro d’enregistrement: 29189803
Adresse postale: Torvegade 74  
Ville: Esbjerg
Code postal: 6700
Subdivision pays (NUTS): Sydjylland (DK032)
Pays: Danemark
Point de contact: Louise Termansen
Adresse électronique: lte@esbjerg.dk
Téléphone: +45 76161444
Adresse internet: https://www.esbjerg.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: http://www.klfu.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 44d202cd-10bc-467d-bc50-46c75f18e497 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87257-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires