Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viborg: Services de blanchisserie et de nettoyage à sec

2021/S 199-519210  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Viborg: Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 2021/S 199-519210 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Viborg Kommune Numéro national d'identification: 29189846 Adresse postale: Prinsens Alle 5 Ville: Viborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anne Husum Mikkelsen Courriel: ahmi@viborg.dk Téléphone: +45 21729638 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/165042610.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://viborg.dk/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Høring af måtteservice til Jysk Fællesindkøb
II.1.2) Code CPV principal 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Viborg kommune udbyder på vegne af Jysk Fællesindkøb ultimo 2021 et offentlig EU-udbud på måtteservice. I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/teknisk dialog af de foreløbige krav. Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af brugergruppen, som vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet. Høringssvar skal være modtaget pr. mail senest tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 12.00.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Viborg kommune udbyder på vegne af Jysk Fællesindkøb ultimo 2021 et offentlig EU-udbud på måtteservice. I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/teknisk dialog af de foreløbige krav. Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af brugergruppen, som vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet. Høringssvar skal være modtaget pr. mail senest tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 12.00.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
10/12/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec