Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viborg: Services de nettoyage de logements

2020/S 129-317442  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure restreinte Danemark-Viborg: Services de nettoyage de logements 2020/S 129-317442 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Viborg Kommune Adresse postale: Prinsens Alle 5 Ville: Viborg Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: udbud@viborg.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.viborg.dk/udbud www.viborg.dk/udbud
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rengøringsservice, Viborg Kommune
II.1.2) Code CPV principal 90911100 Services de nettoyage de logements
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1 Vest og delaftale 2 Midt
Lot nº: 1 og 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland Lieu principal d'exécution:
Institutioner i Viborg Kommune.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Udbuddet omfatter rengøringsservice på forventeligt 144 institutioner. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. daginstitutioner, skoler, SFOer, klubber, tandklinikker, svømmehaller, biblioteker, dagcentre, sundhedscenter, værested, administrative bygninger, materialegårde mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 84
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 099-240631
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 og 2
Lot nº: 1 og 2 Intitulé:
Delaftale 1 Vest og Delaftale 2 Midt
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
06/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Forenede Service A/S Numéro national d'identification: 11394914 Ville: Søborg Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2860 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 117 075 868.00 DKK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Adresse internet: http://kfst.dk http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90911100 Services de nettoyage de logements
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland Lieu principal d'exécution:
Institutioner i Viborg Kommune
VII.1.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter rengøringsservice på bl.a. daginstitutioner, skoler, SFOer, klubber, tandklinikker, svømmehaller, biblioteker, dagcentre, sundhedscenter, værested, administrative bygninger, materialegårde mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 15/04/2020 Fin: 30/09/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 117 075 868.00 DKK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Forenede Service A/S Numéro national d'identification: 11394914 Ville: Søborg Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2860 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Viborg Kommune har med hjemmel i udbudslovens § 183 ændret/udvidet kontrakterne med kommunens nuværende leverandører på rengøringsydelser. Det estimerede forbrug er opgjort for perioden den 15. april 2020 til 30. september 2020, begge dage inkl. behovet kan dog være for en kortere eller længere periode end det oplyste, hvorved forbruget kan blive højere eller lavere end det estimerede.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Viborg Kommune foretager ændringen på baggrund af COVID-19 epidemien, som har medført skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. øgede krav til rengøring på skoler og i daginstitutioner. Udbredelsen af COVID-19 og de deraf følgende retningslinjer, har ikke kunnet forudses på trods af rimelig og påpasselig forberedelse af den oprindelige udbudsprocedure. For at kunne holde daginstitutioner, skoler og SFO'er åbne, er behovet for indgåelse af allongerne med eksisterende leverandører nødvendige, for at kunne efterleve myndighedernes retningslinjer. Som led i kommunens forpligtelse for at sikre en forsvarlig sikker samfundsøkonomisk drift, udgør ændringen af kontrakterne derfor et "behov", som Viborg Kommune er forpligtet til at indfri. Behovet er en direkte følge af det uforudsete forhold. Den ekstra rengøring vedrører de i udbuddet omfattede institutioner og enheder. Kontraktens overordnede karakter ændres således ikke. Værdien af ændringerne overstiger ikke mere end 50 %.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 117 075 868.00 DKK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 122 075 868.00 DKK
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements