Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viborg: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 131-374821  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Danemark-Viborg: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 131-374821 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Evida Service A/S - HRSI Numéro national d'identification: 40318941 Adresse postale: Vognmagervej 14 Ville: Viborg Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Søren Betzer Courriel: udbud@evida.dk Téléphone: +45 77899000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/182766898.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.evida.dk/
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Microsoft Unified Supportaftale
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Evida Service A/S (herefter Evida) har behov for aftale om Microsoft Unified Support. Behovet omfatter support, assistance, fejlretning og konsulentydelser relateret til Evidas eksisterende Microsoft produkter og services. Det er kun Microsoft selv, der kan levere den pågældende support.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Evida har behov for aftale om Unified Support til Microsoft produkter og services. Kontrakten påtænkes som en direkte tildeling uden forudgående udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 50, litra e, idet tjenesteydelsen alene kan leveres af en bestemt økonomisk aktør. Aftalen omfatter support, assistance, fejlretning og konsulentydelser relateret til Evidas eksisterende Microsoft produkter og services. Det kræver specifik teknisk adgang og knowhow at levere tjenesteydelsen og der findes, i dette specifikke tilfælde, ikke alternative leverandører end Microsoft selv. Evida ønsker at indgå en 5-årig aftale om ovennævnte supportydelser fra Microsoft.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor Udbuddet er ikke omfattet af direktivet Forklaring: Aftalen kan indgås ved et EU-udbud i form af en direkte tildeling uden forudgående udbud direkte med Microsoft, da der vurderes at være en eneleverandørsituation idet det er dokumenteret, der alene er én markedsaktør, der kan levere de efterspurgte ydelser idet: 1) det som følge af teknisk umulighed eller store tekniske vanskeligheder alene er Microsoft, der kan levere de påkrævede tjenesteydelser. 2) ydelsen ikke kan konkurrenceudsættes mellem forhandlere eller filialer i andre EU-lande. 3) der ikke findes nogen rimelige alternativer eller erstatninger til ydelserne, der kan anskaffes direkte hos Microsoft.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Microsoft Danmark ApS Numéro national d'identification: 13612870 Adresse postale: Kanalvej 7 Ville: Kogens Lyngby Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2800 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Danemark-Viborg: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui