Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viborg: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 67-158454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Viborg: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2020/S 067-158454 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt Numéro national d'identification: 29190925 Adresse postale: Heibergs Allé 4 Ville: Viborg Code NUTS: DK04 Code postal: 8800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Laila Juncker Courriel: kontakt@tohv.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hospitalsenhedmidt.dk http://www.hospitalsenhedmidt.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tender.konnect.dk/invite/720 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tender.konnect.dk/invite/720
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Begrænset udbud af håndværkerydelser for Hospitalsenhed Midt
II.1.2) Code CPV principal 45200000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler om håndværkerydelser i forbindelse med drift og mindre vedligeholdelsesopgaver udført af håndværkere på Hospitalsenhed Midt.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
El - område 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Regionshospitalet Viborg samt Regionshospitalet Skive
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Svagstrømsarbejde Fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende elinstallationer Reparation af udendørsbelysning Flytning af elinstallationer Etablering af nye installationer Diverse tavlereparationer Reparation og udskiftning af armatur Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maler - område 1
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45442100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Regionshospitalet Viborg samt Regionshospitalet Skive
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt loft Malerbehandling af udvendigt træ- og murværk Diverse reparationsarbejder Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maler - område 2
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45442100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborg
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt loft Malerbehandling af udvendigt træ- og murværk Diverse reparationsarbejder Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tømrer - område 1
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45260000 45422000 45430000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Regionshospitalet Viborg samt Regionshospitalet Skive
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Diverse reparationsarbejder Vindfang samt udskiftning af vinduer Glaslister Stern Udskiftning af tagplader Træbeklædning Opsætning og reparationer af skærmvægge Opsætning og reparationer af gipsvægge og lofter Lægning og reparation af trægulve Reparation af døre samt montering af nye døre Tagrender - reparation og udskiftning Nedløb - i rustfrit materiale Inddækning - fejlfinding og reparation Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tømrer - område 2
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45260000 45422000 45430000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborg
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Diverse reparationsarbejder Vindfang samt udskiftning af vinduer Glaslister Stern Udskiftning af tagplader Træbeklædning Opsætning og reparationer af skærmvægge Opsætning og reparationer af gipsvægge og lofter Lægning og reparation af trægulve Reparation af døre samt montering af nye døre Tagrender - reparation og udskiftning Nedløb - i rustfrit materiale Inddækning - fejlfinding og reparation Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VVS - område 1
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45231300 45330000 45231110
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Regionshospitalet Viborg samt Regionshospitalet Skive
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet Fejlfinding, justering og regulering af varmeanlæg Rensning og afsyring af varmeveksler og varmtvandsbeholdere Fejlfinding og reparation af lækager Diverse arbejder på varmeanlæg, herunder udskiftning af radiatorer, pumper og termostater Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer Gulvafløb og faldstammer Teknisk isolering Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VVS - område 2
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45231300 45330000 45231110
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborg
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet Fejlfinding, justering og regulering af varmeanlæg Rensning og afsyring af varmeveksler og varmtvandsbeholdere Fejlfinding og reparation af lækager Diverse arbejder på varmeanlæg, herunder udskiftning af radiatorer, pumper og termostater Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer Gulvafløb og faldstammer Teknisk isolering Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
El - område 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborg
II.2.4) Description des prestations:
Hospitalsenhed Midts bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver varetages i stort omfang af de enkelte hospitalers egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive varetaget af håndværkere på aftalen. Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen: Svagstrømsarbejde Fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende elinstallationer Reparation af udendørsbelysning Flytning af elinstallationer Etablering af nye installationer Diverse tavlereparationer Reparation og udskiftning af armatur Når Ordregiver i Rammeaftaleperioden tildeler konkrete opgaver på delaftalerne, vil det ske efter en af følgende 2 fremgangsmåder:
   1.  Direkte tildeling: Opgaver med et omfang under 37 arbejdstimer tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, der ved det indledende udbud, der danner grundlag for tildeling af Rammeaftalerne, har tilbudt laveste samlede evalueringspris. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering, timemæssigt er under 37 arbejdstimer, vil der blive foretaget en direkte tildeling af opgaven til virksomheden med den laveste samlede evalueringspris. Såfremt denne virksomhed af kapacitetsmæssige årsager, ikke kan udføre opgaven indenfor en af Ordregiver nærmere defineret tidsfrist, vil virksomheden med den næstlaveste samlede evalueringspris blive tildelt opgaven og så fremdeles. b. Ved direkte tildelinger skal Leverandøren afgive et bud på det samlede arbejdstimeforbrug inden opgaven kan påbegyndes. Den samlede estimerede opgavepris (arbejdstimeforbrug) skal være under 37 arbejdstimer.
   2.  Mini-udbud: Opgaver med et omfang over 37 arbejdstimer vil blive tildelt efter miniudbud blandt Leverandørerne på delaftalen. Vurderingen af en konkret opgaves forventede timeantal foretages af Ordregiver på baggrund af dennes kvalificerede vurdering over følgende delpriser (løn) a. For opgaver der pr. delaftale, efter Ordregivers kvalificerede vurdering er på eller over 37 arbejdstimer, vil der blive gennemført et mini-udbud (fornyet konkurrenceudsættelse). b. Den enkelte opgave vil herefter blive tildelt den Leverandør, som i miniudbuddet afgiver den samlede laveste opgavepris for opgaven ekskl. materialer og materiel (dvs. ren timeløn). c. Ved et mini-udbud vil Leverandørens samlede faste opgavepris vil blive anset for bindende igennem hele udførelsen af den tildelte opgave. d. Såfremt Leverandøren tager forbehold for miniudbudsbetingelserne i sit tilbud, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. e. Miniudbud gennemføres efter en fuldt dokumenteret procedure i henhold til Bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016 om elektronisk kommunikation i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samarbejde og Service / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 8 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav i Del III.1) udvælges pr. delaftale det fastsatte antal Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den pågældende delaftale, hvor de adspurgte informationer vedr. teknisk og faglig formåen vil have betydning. Ordregiver vil vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen: A. At referencerne generelt angår og er sammenlignelige med de pr. delaftale udbudte opgaver og ydelser jf. Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af fagområderne. B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale. C. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med Ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hospitalsdrift. D. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler). Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation foretages pr. delaftale.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tilbudsgiver skal som en del af ansøgningen udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor den efterspurgte information skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit
   2. 2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Såfremt en sammenslutning søger om prækvalifikation (eks. konsortium) eller såfremt ansøger baserer sin egnethed på andre enheders formåen, vil der i relation til Del II.2.9 ske en vurdering af ansøgers samlede kapacitet, hvorfor der maksimalt afleveres tre (3) referencer for sammenslutningen eller ansøger og andre enheder - eksempelvis to (2) referencer fra sammenslutningen eller fra ansøger og én (1) reference fra andre enheder. I forbindelse med den endelige dokumentation, skal sammenslutningen endvidere være opmærksom på, at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Ansøger kan anvende Bilag 1 - støtteerklæring og/eller Bilag 2 - Konsortieerklæring, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående. Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter, Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde: Punkt A: Grunde vedr. straffedomme, Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses Ja og det udestående beløb oplyses, Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og
   5.  Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1: - Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1, - Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2, - Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3, - Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4, - Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5, - Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr.
   6.  Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal anføre de op til tre (3) referencer pr. delaftale, hvortil der søges om prækvalifikation. - Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato. - Ansøger trykker på "+" for at få mulighed for at udfylde flere referencer. - Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. - Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen. - For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig med den delaftale der søges prækvalifikation til. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer). 2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne. Hvor der er tale om løbende samarbejde oplyses værdien af opgaver, der er udført inden for de seneste fem (5) år. 3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under "Beskrivelse". For referencer som endnu ikke er afsluttet (hvor samarbejdet stadig pågår) efterlades feltet "Slutdato" blankt/tomt. 4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne. Ordregiver forstår følgende som sammenlignelige referencer: - Håndværksmæssigt arbejde udført indenfor den pågældende delaftales fagområde, jf. bilag A1 - uddybende beskrivelse af fagområderne - Håndværksmæssigt arbejde udført i et miljø ved offentlige ordregivere, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere f.eks. hensyn til hospitalsdrift - Længerevarende samarbejde vedrørende håndværksmæssigt vedligeholdelsesarbejde. Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD'et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte rammeaftale indeholder en arbejdsklausul, jf. rammeaftalens punkt 34.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 32
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere. Ansøgere /Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. - Alle spørgsmål skal stilles i TrueTender ved at klikke på + ikonet i øverste højre hjørne i boksen Spørgsmål, - Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på Send fremsendes spørgsmålet til Ordregiver, - Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument i boksen Udbudsdokumenter. Det er Ansøger/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i TrueTender. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt
   1. 5 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, skal fremlægge dokumentation for ESPD dokumentet fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: Skifteretten v. Domstolsstyrelsen Skatteforvaltningen ATP Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en "samtykkeerklæring", der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. I forbindelse med gennemførelse af miniudbud på Rammeaftalen må serviceattesten maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af tilbud. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/ https://naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt "Lov om Klagenævnet for Udbud"), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2,
   2.  pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk. www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45422000 - Travaux de charpenterie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45442100 - Travaux de peinture