Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viby: Travaux de construction

2020/S 200-484109  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Viby: Travaux de construction 2020/S 200-484109 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ALBOA Adresse postale: Vestergårdsvej 15 Ville: Viby J Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8260 Pays: Danemark Point(s) de contact: Palle S. Clausen Courriel: psc@alboa.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.alboa.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Almen boligorganisation
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Alboa inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud i hovedentreprise, Alboa afd. 26, Kjærslund, renovering af badeværelser. Den almene boligbebyggelse er opført i 1968 og består af 382 lejemål. Afdelingen er beliggende Kjærslund nr. 2-45, 8260 Viby J.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Viby J
II.2.4) Description des prestations:
Dette udbud omhandler renovering af badeværelser og gæstetoiletter i 382 lejemål. Projektet er udbudt i hovedentreprise med prækvalifikation. Renoveringen foregår i beboede lejligheder, og der indgår sanering af miljøskadelige stoffer. Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Bemanding (CV'er) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Beskrivelse af beboerhåndtering / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Detailtidsplan for opgang / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 192-460496
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8000 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 3529100 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr 593 af
   2.  juni 2016, lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud
:
1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction