Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viby: Travaux d'installation de ventilation

2021/S 228-599167  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Viby: Travaux d'installation de ventilation 2021/S 228-599167 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Boligforeningen Århus Omegn Adresse postale: Skanderborgvej 168 Ville: Viby J Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8260 Pays: Danemark Courriel: lj@aarhusomegn.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aarhusomegn.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse af 69 boliger på Arresøvej 8240 Risskov Numéro de référence: 74
II.1.2) Code CPV principal 45331210 Travaux d'installation de ventilation
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Projektet omfatter
   7. 920 kvm bebyggelse, hvorfra 6125 kvm udgør boliger. Byggeriet består af 69 boliger. Projektet udføres for bygherre Boligforeningen Århus Omegn, hvor Raundahl & Moesby A/S agerer delegeret bygherre og totalentreprenør. Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser: E04 - Ventilation Arbejdet indeholder blandt andet: - Levering og montering af ventilationsanlæg - Udsugninganlæg til transformere - Kanaler og komponenter - Røgventilation - Teknisk isolering Delaftalerne indgås med Raundahl & Moesby A/S
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 905 578.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E04 - Ventilation
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45320000 Travaux d'isolation 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Arresøvej 27-31b, 8240 Risskov
II.2.4) Description des prestations:
Arbejdet omfatter levering og montering af det beskrevne for entreprisen iht. det udarbejdet projektmateriale.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Erfaringer og kompetencer hos nøglepersoner / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Projektoptimering og samarbejde / Pondération: 25 Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optioner fremgår af tilbudslisten
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 079-199138
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
E04 - Ventilation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Risskov El & VVS & Ventilation ApS Adresse postale: 8240 Ville: Risskov Code NUTS: DK042 Østjylland Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 300 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 1 905 578.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnens Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291095
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbud, tildelingsbeslutningen eller andre beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klageindgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller
   2.  Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/). https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Viby: Travaux d'installation de ventilationType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45320000 - Travaux d'isolation 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation