Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Viby: Travaux de maçonnerie et de briquetage

2021/S 228-599223  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Danemark-Viby: Travaux de maçonnerie et de briquetage 2021/S 228-599223 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Boligforeningen Århus Omegn Adresse postale: Skanderborgvej 168 Ville: Viby J Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8260 Pays: Danemark Courriel: lj@aarhusomegn.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aarhusomegn.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse af 69 boliger på Arresøvej 8240 Risskov Numéro de référence: 74
II.1.2) Code CPV principal 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Projektet omfatter
   7. 920 kvm bebyggelse, hvorfra 6125 kvm udgør boliger, byggeriet består af 69 boliger. Projektet udføres for bygherre Boligforeningen Århus Omegn, hvor Raundahl & Moesby A/S agerer delegeret bygherre og totalentreprenør. Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser: E09 - Mur Arbejdet omfatter hovedsagligt: - Sokler - Isolering - Teglfacader - Vægfliser - Gulvklinker Delaftalerne indgås med Raundahl & Moesby A/S
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 896 500.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45262520 Travaux de briquetage 45262521 Maçonnerie de parement 45431100 Carrelage de sols 45431200 Carrelage mural
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Arresøvej 25A-25F, 8240 Risskov
II.2.4) Description des prestations:
Arbejdet omfatter levering og montering af det beskrevne for entreprisen iht. det udarbejdet projektmateriale.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Erfaringer og kompetencer hos nøglepersoner / Pondération: 25% Critère de qualité - Nom: Projektoptimering og samarbejde / Pondération: 25% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optioner fremgår i tilbudslisten
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 089-226940
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
E09 - Mur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S Adresse postale: Grimhøjvej 12 Ville: Brabrand Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8220 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 600 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 4 896 500.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnens Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291095
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbud, tildelingsbeslutningen eller andre beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klageindgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller
   2.  Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/). https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Danemark-Viby: Travaux de maçonnerie et de briquetageType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45262520 - Travaux de briquetage 
45262521 - Maçonnerie de parement 
45431100 - Carrelage de sols 
45431200 - Carrelage mural