Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 02/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Vodskov: Machines industrielles

2021/S 86-223555  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Danemark-Vodskov: Machines industrielles 2021/S 086-223555 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Varme A/S Numéro national d'identification: 37271616 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK05 Nordjylland Code postal: 9310 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jan Severinsen Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Téléphone: +45 25199266 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/homepage
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering af fjernvarmeunits
II.1.2) Code CPV principal 42000000 Machines industrielles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omhandler kontrakt om levering af fjernevarmeunits til opvarmning af arealer på op til ca. 300 m2, samt brugsvandsopvarmning svarende til en én-families bolig.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 9 700 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42511000 Échangeurs de chaleur et appareils de liquéfaction de l'air ou d'autres gaz 44115220 Matériel de chauffage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Aalborg Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Kontrakten dækker indkøb af fjernvarmeunits til Aalborg Forsynings Varme+ ordning, jf. del II.1.4). Kontrakten udbydes som en én-leverandør aftale, hvor ordregiver efter behov bestiller units til levering. Der foretages dermed ikke en opdeling af aftalen i delaftaler. Kontrakten har et omfang, der logistisk og praktisk mest optimalt dækkes med én leverandør, herunder også for at minimere eget ressourceforbrug. Endeligt har opgaven et mindre omfang og egner sig derfor ikke i en yderligere opsplitning. Det forventes at der over kontraktperioden skal leveres 1 000 fjernvarmeunits. Herudover skal ordregiver have en option på levering af forventeligt 200 fjernvarmeunits. De angivne mængder er ikke forpligtende for ordregiver. Kontrakten er eksklusiv for leverandøren, men kontrakten indeholder ændringsklausuler, der gør det muligt at op- og nedjustere på omfanget ved behov. For en yderligere beskrivelse af leverancens omfang og art henvises til kontrakten med tilhørende bilag, herunder særligt bilag 1 - kravsspecifikation.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 9 700 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i op til 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på levering af yderligere 200 fjernvarmeunits.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der vil under udbuddet blive afholdt orienteringsmøder. Datoerne herfor og tilmeldingsfristerne fremgår af udbudsbetingelserne.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede finansielle år, jf. udbudslovens § 142, jf. FvD artikel 80: Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal have en solidaritetsgrad på mindst 18 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal vedlægge et ESPD, afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Referencer: Tilbudsgiver skal udfylde listen i ESPD'et med minimum 3 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4) udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudstidspunktet og bør fortrinsvist omfatte: - Information om i hvilken periode leverancen blev udført - Modtagere af leverancen (specifikke navne foretrækkes, men skal ikke nødvendigvis inkluderes). - Beskrivelse af leverancens karakter og kvantitet - Leverancens værdi. Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer. Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal for sine samlede angivne referencer kunne påvise erfaring i form af mindst 3 leverancer jf. afsnit II.1.4) og II.2.4), med oplysninger som efterspurgt i del III.1.3) indenfor de seneste 3 år forud for tilbudstidspunktet.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/06/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/06/2021 Heure locale: 12:01
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Det bemærkes, at tilbudgiver skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics. Bemærk at tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD'er, hvis tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed), jf. vejledningen i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A). Endvidere skal tilbudsgiver oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Tilbudgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 - 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis tilbudgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af
   2. 6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage over meddelt beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk.
   2.  skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Danemark-Vodskov: Machines industriellesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 02/06/2021 04/05/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
42511000 - Échangeurs de chaleur et appareils de liquéfaction de l'air ou d'autres gaz 
44115220 - Matériel de chauffage