01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/08/2009
Date de péremption : 04/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Échographe, Échocardiographes

2009/S 157-228377 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocÂawiu, ul. H. KamieÄskiego 73 a,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocÂawiu, ul. KamieÄskiego 73A,
51-124 WrocÂaw, attn: Roma Komora, Barbara Áukasik, PL-51-124 WrocÂaw.
Tel. +48 713254375. E-mail: zp@wssk.wroc.pl. Fax +48 713270425.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.7.2009, 2009/S
143-209662)
Objet: CPV: 33112200, 33112340.
Échographe.
Échocardiographes.
Au lieu de: II.2.1
Zamówienie obejmuje dostaw™ 4-ch ultrasonografów i 1 echokardiografu.
III.1.1)
Wykonawca zobowi…zany jest wpÂaci‡ wadium w kwocie 14 500,00 PLN (sÂownie:
czternaÛcie tysi™cy pi™‡set), a dla ofert cz™Ûciowych wadium wynosi:
dla Zadania nr 1 ' 4 000,00 PLN,
dla Zadania nr 2 ' 5 000,00 PLN,
dla Zadania nr 3 ' 2 000,00 PLN,
dla Zadania nr 4 ' 1 700,00 PLN,
dla Zadania nr 5 ' 1 800,00 PLN.
Lire: II.2.1
Zamówienie obejmuje dostaw™ 5-ciu ultrasonografów i 1 echokardiografu.
III.1.1)
Wykonawca zobowi…zany jest wpÂaci‡ wadium w kwocie 16 500,00 PLN (sÂownie:
szesnaÛcie tysi™cy pi™‡set ), a dla ofert cz™Ûciowych wadium wynosi:
dla Zadania nr 1 ' 4 000,00 PLN,
dla Zadania nr 2 ' 5 000,00 PLN,
dla Zadania nr 3 ' 2 000,00 PLN,
dla Zadania nr 4 ' 1 700,00 PLN,
dla Zadania nr 5 ' 1 800,00 PLN,
dla zadania nr 6 - 2 000,00 PLN.
Autres informations complémentaires
II.4) Informacje na temat cz™Ûci zamówienia:
Cz™Û‡ nr 6 Nazwa: Aparat ultrasonograficzny.
1) Krótki opis: Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV): 33112200,33112340
3) WielkoÛ‡ lub zakres: Opis paramterów technicznych zawiera zaÂ…cznik nr

   5. 6 do SIWZ
4) Wskazanie innej daty rozpocz™cia procedury udzielania zamówienia i/lub
czasu trwania zamówienia: Okres w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia.
 
 
C L A S S E    C P V
33112200 - Échographe 
33112340 - Échocardiographes