01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/10/2009
Date de péremption : 18/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes), Services d'installation de matériel de laboratoire, Services de formation du personnel

2009/S 200-286918 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoÛlin, Radzików, attn: Krystyna ûurek,
PL-05-870 BÂonie. Tel. +48 227253611-316. E-mail: k.zurek@ihar.edu.pl. Fax
+48 227254023.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.10.2009, 2009/S
197-282988)
Objet: CPV: 38000000, 51430000, 80511000.
Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les
lunettes)
Services d'installation de matériel de laboratoire.
Services de formation du personnel.
Au lieu de: III.1.2) GÂówne warunki finansowania i pÂatnoÛci i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj…cych:
Wykonawcy wyraü… zgod™ na otrzymanie naleünoÛci w ci…gu minimum 21 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez zamawiaj…cego.
Lire: III.1.2) GÂówne warunki finansowania i pÂatnoÛci i/lub odniesienie
do odpowiednich przepisów je reguluj…cych:
Za przedmiot zamówienia Zamawiaj…cy zapÂaci naleünoÛ‡ w dwóch ratach:
a) I rat™ w wysokoÛci 67,2 % - w terminie 14 dni po dostawie i instalacji
urz…dzenia na podstawie protokoÂu odbioru oraz prawidÂowo wystawionej
faktury vat przez Wykonawc™.
b) II rat™ w wysokoÛci 32,73 % do koÄca marca 2010 r.
Autres informations complémentaires
- Brak wpÂaty drugiej raty w okreÛlonym umow… czasie b™dzie skutkowa‡
odebraniem urz…dzenia od zamawiaj…cego bez moüliwoÛci zwrotu wpÂaconej
wczeÛniej kwoty,
- Dostawca pozostaje wÂaÛcicielem urz…dzenia do momentu uiszczenia przez
zamawiaj…cego drugiej raty pÂatnoÛci w terminie okreÛlonym w umowie.
 
 
C L A S S E    C P V
80511000 - Services de formation du personnel 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
51430000 - Services d'installation de matériel de laboratoire