01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/01/2011
Date de péremption : 21/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
CHYPRE
appel-offre

Équipements médicaux

2011/S 4-004866 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
™±ÄÁ¹º­Â ¥À·ÁµÃ¯µÂ º±¹ ¥À·ÁµÃ¯µÂ ”·¼Ìù±Â ¥³µ¯±Â, “¹ÎÁºµ¹',  Á'´Á̼'Å 1
º±¹ §µ¯»É½' 17, †³¹' ‘½´Á­±Â, ¤'¼­±Â ˆÁ³É½ ‘½¬ÀÄž·Â  Á'¼·¸µ¹Î½ º±¹
™±ÄÁ'ĵǽ'»'³¹º'Í •¾'À»¹Ã¼'Í (ÀÁ'ÃÆ'Áν), attn: š±Â œ±Á¯±Â –±Ç±Á¯'Å,
CHYPRE-1449›µÅºÉï±. Tel. +357 22605676. E-mail:
mzachariou@mphs.moh.gov.cy. Fax +357 22305849.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 12.2010, 2010/S
236-360165)
Au lieu de:
IV.3.4)  Á'¸µÃ¼¯± ³¹± Ä·½ À±Á±»±²® Äɽ ÀÁ'ÃÆ'Áɽ ® Äɽ ±¹Ä®ÃµÉ½
Ãż¼µÄ'Ç®Â: 14.1.2011 (9:00).
IV.3.8) ŒÁ'¹ ³±¹ Ä' ¬½'¹³¼± ÀÁ'ÃÆ'Áν. —¼µÁ'¼·½¯±: 14.1.2011 (9:00).
Lire:
IV.3.4)  Á'¸µÃ¼¯± ³¹± Ä·½ À±Á±»±²® Äɽ ÀÁ'ÃÆ'Áɽ ® Äɽ ±¹Ä®ÃµÉ½
Ãż¼µÄ'Ç®Â: 21.1.2011 (9:00).
IV.3.8) ŒÁ'¹ ³±¹ Ä' ¬½'¹³¼± ÀÁ'ÃÆ'Áν. —¼µÁ'¼·½¯±: 21.1.2011 (9:00).
Autres informations complémentaires
ˆÇ'Ž ³¯½µ¹ ±»»±³­Â ÃÄ' ºµ¯¼µ½' Ä·Â ÀÁÌú»·Ã·Â ÅÀ'²'»®Â ÀÁ'ÃÆ'Áν.
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux