01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2011
Date de péremption : 27/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Équipements médicaux

2011/S 88-141961 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62,
Dzia ZamówieÄ Publicznych, attn: Beata Wojciechowska-Cholewa,
POLOGNE-93-513Áódú. Tel. +48 426895912. E-mail:
b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl. Fax +48 426895409.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.4.2011, 2011/S
73-119792)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za speÂnienie warunku Zamawiaj…cy uzna Wykonanie z naleüyt… starannoÛci… w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania tj. przed dniem
ukazania si™ ogÂoszenia w Dzienniku Urz™dowym Unii Europejskiej, min. 1
dostawy rodzajowo odpowiedniej o wartoÛci brutto ' min. 280 000,00 PLN.
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów: 23.5.2011 (15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 24.5.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.5.2011 (11:00)
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za speÂnienie warunku Zamawiaj…cy uzna Wykonanie z naleüyt… starannoÛci… w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania tj. przed dniem
ukazania si™ ogÂoszenia w Dzienniku Urz™dowym Unii Europejskiej, min. 1
dostawy sprz™tu i aparatury medycznej o wartoÛci brutto ' min. 280 000,00
PLN.
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów: 26.5.2011 (15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 27.5.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.5.2011 (11:00)
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux