01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/07/2009
Date de péremption : 24/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Équipements médicaux, Endoscopes

2009/S 123-178465 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10,
attn: mgr Izabela Chmiel, PL-41-902 Bytom. Tel. +48 322810271-655/502.
E-mail: szpital4zampub@op.pl. Fax +48 323964654 / 322810270.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 6.2009, 2009/S
108-156138)
Objet: CPV: 33168100, 33100000.
Endoscopes.
Équipements médicaux.
Au lieu de: Informacje na temat cz™Ûci, Cz™Û‡ nr
   2.  1).
Poz. 1 - videokolonoskop* poz. 2 - videogastroskop z torem wizyjnym* poz.
3 - duodenoskop z torem wizyjnym* *szczegóÂowy opis:
- zaÂ…cznik Nr 1 do SIWZ,
- zaÂ…cznik Nr
   1.  2 do SIWZ.
Cz™Û‡ nr 12.
Aparat Ekg 12 - to kanaÂowy dla Pracowni Histopatologii.
Cz™Û‡ nr 13.
Pompy infuzyjne dla Pracowni Histopatologii.
III.2.3) Wykonawcy posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie, a taküe
dysponuj… potencjaÂem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia / przedstawi… pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do
udost™pnienia potencjaÂu technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 2 pzp), tj.: wykonali w okresie trzech
ostatnich lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia,
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, co
najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze co do przedmiotu jak i
wartoÛci zamówienia, tj. zrealizowali co najmniej jedn… dostaw™: pakiet nr
1 ' videokolonoskopu lub videogastroskopu z torem wizyjnym o wartoÛci nie
mniejszej niü 196 200,00 PLN; pakiet nr 2 ' videokolonoskopu lub
videogastroskopu z torem wizyjnym lub duodenoskopu z torem wizyjnym o
wartoÛci nie mniejszej niü 319 200,00 PLN; pakiet nr 3 ' po jednej
dostawie:
- bronchofiberoskopu z torem wizyjnym o wartoÛci nie mniejszej niü 209
300,00 PLN,
- zestawu do ultrasonografii oskrzelowej o wartoÛci nie mniejszej niü 314
300,00 PLN; pakiet nr 4 ' procesora tkankowego o wartoÛci nie mniejszej
niü 65 400,00 PLN; pakiet nr 5 ' kriostatu o wartoÛci nie mniejszej niü 32
700,00 PLN; pakiet nr 6 ' mikroskopu laboratoryjnego o wartoÛci nie
mniejszej niü 9 100,00 PLN; pakiet nr 7 ' cieplarki o wartoÛci nie
mniejszej niü
   4. 000,00 PLN; pakiet nr 8 ' zatapiarki parafinowej o
wartoÛci nie mniejszej niü 24 200,00 PLN; pakiet nr 9 ' procesora
barwi…cego o wartoÛci nie mniejszej niü 24 500,00 PLN; pakiet nr 10 '
wirówki cytospinowej o wartoÛci nie mniejszej niü 8 500,00 PLN; pakiet nr
11 ' mikrotomu saneczkowego o wartoÛci nie mniejszej niü 49 700,00 PLN;
pakiet nr 12 ' aparatu Ekg 12-to kanaÂowego o wartoÛci nie mniejszej niü 3
700,00 PLN; pakiet nr 13 ' pomp infuzyjnych o wartoÛci nie mniejszej niü
11 700,00 PLN.
Do potwierdzenia: oÛwiadczenie Wykonawcy ' ZaÂ. Nr 2 do SIWZ oraz
nast™puj…ce dokumenty:
a) Wykaz zamówieÄ o podobnym charakterze;
Do wykazu naleüy doÂ…czy‡ dokumenty, potwierdzaj…ce, iü podane w wykazie
zamówienia zostaÂy wykonane z naleüyt… starannoÛci….
Minimalna iloÛ‡ wykonanych zamówieÄ ' 1 zamówienie.
ZaÂ…cznik Nr 4 do SIWZ.
IV.3.4) 21.7.2009 (09:00)
IV.3.8) 21.7.2009 (10:00)
Lire: Informacje na temat cz™Ûci, Cz™Û‡ nr
   2. 1).
Poz. 1 - videokolonoskop*.
Poz. 2 - videogastroskop*.
Poz. 3 - duodenoskop z torem wizyjnym* *szczegóÂowy opis:
- zaÂ…cznik Nr 1 do SIWZ,
- zaÂ…cznik Nr
   1.  2 do SIWZ.
Cz™Û‡ nr 12.
Aparat Ekg 12 - to kanaÂowy dla OddziaÂu Onkologii.
Cz™Û‡ nr 13.
Pompy infuzyjne dla OddziaÂu Onkologii.
III.2.3).Wykonawcy posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie, a taküe
dysponuj… potencjaÂem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia / przedstawi… pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do
udost™pnienia potencjaÂu technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 2 pzp), tj.: wykonali w okresie trzech
ostatnich lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia,
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, co
najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze co do przedmiotu jak i
wartoÛci zamówienia, tj. zrealizowali co najmniej jedn… dostaw™: pakiet nr
1 ' videokolonoskopu o wartoÛci nie mniejszej niü 54 600,00 PLN; lub
videogastroskopu z torem wizyjnym o wartoÛci nie mniejszej niü 141 600,00
PLN; pakiet nr 2 ' videokolonoskopu o wartoÛci nie mniejszej niü 54 600,00
PLN; lub videogastroskopu o wartoÛci nie mniejszej niü 49 000,00 PLN; lub
duodenoskopu z torem wizyjnym o wartoÛci nie mniejszej niü 215 600,00 PLN;
pakiet nr 3 ' po jednej dostawie:
- bronchofiberoskopu z torem wizyjnym o wartoÛci nie mniejszej niü 209
300,00 PLN,
- zestawu do ultrasonografii oskrzelowej o wartoÛci nie mniejszej niü 314
300,00 PLN; pakiet nr 4 ' procesora tkankowego o wartoÛci nie mniejszej
niü 65 400,00 PLN; pakiet nr 5 ' kriostatu o wartoÛci nie mniejszej niü 32
700,00 PLN; pakiet nr 6 ' mikroskopu laboratoryjnego o wartoÛci nie
mniejszej niü 4 600,00 PLN; pakiet nr 7 ' cieplarki o wartoÛci nie
mniejszej niü 4 000,00 PLN; pakiet nr 8 ' zatapiarki parafinowej o
wartoÛci nie mniejszej niü 24 200,00 PLN; pakiet nr 9 ' procesora
barwi…cego o wartoÛci nie mniejszej niü 24 500,00 PLN; pakiet nr 10 '
wirówki cytospinowej o wartoÛci nie mniejszej niü 8 500,00 PLN; pakiet nr
11 ' mikrotomu saneczkowego o wartoÛci nie mniejszej niü 16 600,00 PLN;
pakiet nr 12 ' aparatu Ekg 12-to kanaÂowego o wartoÛci nie mniejszej niü

   3. 700,00 PLN; pakiet nr 13 ' pompy infuzyjnej o wartoÛci nie mniejszej niü
3 900,00 PLN.
Do potwierdzenia: oÛwiadczenie Wykonawcy ' ZaÂ. Nr 2 do SIWZ oraz
nast™puj…ce dokumenty:
a) Wykaz zamówieÄ o podobnym charakterze;
Do wykazu naleüy doÂ…czy‡ dokumenty, potwierdzaj…ce, iü podane w wykazie
zamówienia zostaÂy wykonane z naleüyt… starannoÛci….
Minimalna iloÛ‡ wykonanych zamówieÄ ' 1 zamówienie.
ZaÂ…cznik Nr 4 do SIWZ.
IV.3.4) 24.7.2009 (09:00)
IV.3.8) 24.7.2009 (10:00)
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33168100 - Endoscopes