Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 19/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2021/S 86-223368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Estonie-Tallinn: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2021/S 086-223368

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 065-166351)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tallinna Linnavaraamet
Numéro national d'identification: 75023757
Adresse postale: Vabaduse väljak 10
Ville: Tallinn
Code NUTS: EE Eesti
Code postal: 10146
Pays: Estonie
Point(s) de contact: Jürgen Sarmet
Courriel: linnavaraamet@tallinnlv.ee
Téléphone: +372 58543827
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tallinn.ee

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tallinna Kunstikooli (Kevade tn 4) hoone tervikrenoveerimise projekteerimine

Numéro de référence: 231443

II.1.2)
Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Riigihanke esemeks on Tallinna Kunstikooli (aadressiga Kevade tn 4, Tallinn) abihoone täieliku ning põhihoone osalise lammutamise projektide koostamine eelprojekti mahus ning uue abihoone ehitamise ja ajaloolise hoone tervikrenoveerimise ning laiendamise projektide koostamine eskiis-, eel- ja tööprojekti mahus, projekteerimistingimuste (vajadusel) taotlemine, eskiisprojektide kooskõlastamine teineteisest sõltumatult pea- ja kõrvalhoonele Tallinna Linnaplaneerimise Ametis, ehituslubade taotlemine eraldi pea- ja kõrvalhoonele, nõustamine ehitus- ja sisustushangete käigus ning projekteerija autorijärelevalve teostamine ehitustööde käigus.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-166351

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Au lieu de:

Date: 17/05/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 19/05/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste avamise tingimused

Au lieu de:

Date: 17/05/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 19/05/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankija täpsustas alusdokumendi kvalifitseerimistingimuste punkti
   4. 2.1 referentsobjektide esitamise osas ja hankelepingu projekti punkti
   4. 14 projektijuhi eelneva töökogemuse osas.
Estonie-Tallinn: Services d'architecture, d'ingénierie et de planificationType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
19/05/2021
04/05/2021
EE
National

 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification