Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 06/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn:Services de conseil en développement des entreprises

2023/S 18-048805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Estonie-Tallinn: Services de conseil en développement des entreprises

2023/S 018-048805

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 003-004950)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Numéro national d'identification: 90006012
Adresse postale: Sepise tn 7
Ville: Tallinn
Code NUTS: EE Eesti
Code postal: 11415
Pays: Estonie
Point(s) de contact: MARIS PRITSON
Courriel: kredex@kredex.ee
Téléphone: +372 58517192
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kredex.ee

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga turismisektorile

Numéro de référence: 257963

II.1.2)
Code CPV principal
79411100 Services de conseil en développement des entreprises

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Käesoleva hanke esemeks on digitaliseerimise mentorteenuse (edaspidi digimentorlus) osutamine turismiettevõtetele ja digitaliseerimise teekaardi väljatöötamine. Tegevuse üldiseks eesmärgiks on tõsta turismiettevõtjate teadlikkust äriprotsesside digitaliseerimisest ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisest, et toetada ärimudelite innovatsiooni. Digimentorluse läbinud ettevõtte oskab oma ressursse läbi tööprotsesside digitaliseerimise tõhusamalt kasutada ning tema turismiteenuste pakkumine on efektiivsem, digitaalselt nutikam ja kestlikum. Detailne hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on ära toodud RHAD lisas 1 "Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-004950

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Au lieu de:

02.02.2023 10:00

Lire:

06.02.2023 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste avamise tingimused

Au lieu de:

02.02.2023 11:00

Lire:

06.02.2023 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Pakkumuste esitamise tähtaega pikendatakse kuna RHAD-i on lisatud RHAD Lisa 1 punkt
   1. 2.10 ning täiendatud RHAD Lisa 1 punkti
   6. 3.2.
Digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga turismisektorile 06/02/2023 25/01/2023 EST National
 
 
C L A S S E    C P V
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises