Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 28/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn: Services de conseil en rendement énergétique

2021/S 178-464495  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Estonie-Tallinn: Services de conseil en rendement énergétique

2021/S 178-464495

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 153-407292)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Numéro national d'identification: 10788733
Adresse postale: Tartu mnt 85
Ville: Tallinn
Code NUTS: EE Eesti
Code postal: 10115
Pays: Estonie
Point(s) de contact: AGUR MAANDI
Courriel: info@rkas.ee
Téléphone: +372 0000000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rkas.ee

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Portfelli energiatõhususe suurendamine ja energiakulude vähendamine läbi tarkvara põhise hooneautomaatika operaatorteenuse

Numéro de référence: 239849

II.1.2)
Code CPV principal
71314300 Services de conseil en rendement énergétique

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Riigihanke eesmärk on kõigis hankega seotud kinnisvaraobjektidel vähendada energiatarbimist, suurendada kõigi hoonete energiatõhusust, tõsta sisekliima rahulolu taset ja vähendada igakuised kulusid hoonete ülevalpidamiseks vajalikule energiale. Mõlemas hanke osas on eesmärk valitud hoonetel teostada kuupõhise teenusena tarkvarapõhist lokaalse hooneautomaatikasüsteemi juhtimist ja veatuvastust. Hangitav tarkvaralahendus (rakendus) peab omama sisseehitatud tehisintellekti, mis on iseõppiv ja võimaldab seeläbi ajas saavutada optimaalse energiakasutuse ilma järeleandmisi tegemata sisekliima arvelt.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 153-407292

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Au lieu de:

13.09.2021 10:00

Lire:

28.09.2021 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste avamise tingimused

Au lieu de:

13.09.2021 11:00

Lire:

28.09.2021 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique