Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn:Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement

2023/S 55-158879  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Estonie-Tallinn: Services d'Èducation des adultes et autres services d'enseignement 2023/S 055-158879 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eesti T^^tukassa NumÈro national d'identification: 74000085 Adresse postale: Lasnam e tn 2 Ville: Tallinn Code NUTS: EE Eesti Code postal: 11412 Pays: Estonie Point(s) de contact: MAARJA SUURKASK Courriel: info@tootukassa.ee TÈlÈphone: +372 6148532 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tootukassa.ee
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: t^^tuskindlustus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Digioskuste algtaseme koolitus eesti keeles NumÈro de rÈfÈrence: 255275
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'Èducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse l bimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti t^^laual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid v ltida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ¸levaadet e-keskkondadest Zoom ja/v 17/03/2023 S55 Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2023/S 055-158879 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eesti Töötukassa Numéro national d'identification: 74000085 Adresse postale: Lasnamäe tn 2 Ville: Tallinn Code NUTS: EE Eesti Code postal: 11412 Pays: Estonie Point(s) de contact: MAARJA SUURKASK Courriel: info@tootukassa.ee Téléphone: +372 6148532 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tootukassa.ee
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: töötuskindlustus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Digioskuste algtaseme koolitus eesti keeles Numéro de référence: 255275
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 149 968.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rapla linn
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Räpina linn
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kuressaare linn
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Põlva linn
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rakvere linn
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohtla-Järve linn ja/või Jõhvi linn
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tapa linn
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Valga linn
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Viljandi linn
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 192-545184
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7-6.3/23/0020
Lot nº: 2 Intitulé:
Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/23/0020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OÜ Projektiekspert Numéro national d'identification: 10893683 Adresse postale: Endla tn 4 Ville: Tallinn Code NUTS: EE Eesti Code postal: 10142 Pays: Estonie Courriel: info@projektid.ee Adresse internet: http://www.projektid.ee
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 14 352.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Digioskuste algtaseme koolitus eesti keeles 17/03/2023 EST National
 
 
C L A S S E    C P V
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement