Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement

2021/S 37-093420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2021/S 037-093420 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eesti Töötukassa Numéro national d'identification: 74000085 Adresse postale: Lasnamäe tn 2 Ville: Tallinn Code NUTS: EE EESTI Code postal: 11412 Pays: Estonie Point(s) de contact: Katrin Koitla Courriel: info@tootukassa.ee Téléphone: +372 6148233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tootukassa.ee
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Töötuskindlustus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tõstukijuhi koolitus Numéro de référence: 228862
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Koolituse sihtrühm on Eesti Töötukassas töötuna arvel olevad isikud. Koolituse läbinu saab vajaliku ettevalmistuse töötamiseks tõstukijuhina. Koolituse tulemusena oskab koolitatav tõstukeid ohutult juhtida ja teostada tööoperatsioone. Järgib töökaitse- ja ohutustehnika nõudmisi masina käsitsemisel laadimis- ning transporditöödel. Koolitatav omandab teadmised liikuvate töömasinatega töötamist käsitlevast seadusandlusest, turvavarustuse kasutamisest, tõstukijuhi kohustusest ja vastutusest.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 560.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tallinna linn
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE EESTI Lieu principal d'exécution:
Tallinna linn
II.2.4) Description des prestations:
Tõstukijuhi koolitus Eesti Töötukassas töötuna arvel olevatele isikutele
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
2014-2020.3.02.001.01.15-0001;2014-2020.3.01.001.01.15-0004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rakvere linn
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE EESTI Lieu principal d'exécution:
Rakvere linn
II.2.4) Description des prestations:
Tõstukijuhi koolitus Eesti Töötukassas töötuna arvel olevatele isikutele
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
2014-2020.3.02.001.01.15-0001;2014-2020.3.01.001.01.15-0004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Haapsalu linn või Uuemõisa alevik
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE EESTI Lieu principal d'exécution:
Haapsalu linn või Uuemõisa alevik
II.2.4) Description des prestations:
Tõstukijuhi koolitus Eesti Töötukassas töötuna arvel olevatele isikutele
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
2014-2020.3.02.001.01.15-0001;2014-2020.3.01.001.01.15-0004
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 209-511410
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7-6.3/21/0016
Lot nº: 2 Intitulé:
7-6.3/21/0016
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rakvere Ametikool Numéro national d'identification: 70003840 Adresse postale: Piiri tn 8 Ville: Rakvere linn Code NUTS: EE EESTI Code postal: 44316 Pays: Estonie Courriel: info@rak.ee Adresse internet: https://www.rak.ee
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 18 560.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kui riigihanke dokumentides ja hanketeates esitatud andmed on vasturääkivad, loetakse õigeks hanketeates esitatud andmeid. Välja arvatud juhul, kui hankija sõlmib halduslepingu, siis ei kehti hanketeate punkt VI.4 vaidlustuse läbivaatamise kord. Halduslepingute korral tuleb õigeks lugeda järgmine vaidlustuse viide: vaidlustus peab olema laekunud Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul alates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement