Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement

2022/S 89-245286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2022/S 089-245286 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eesti Töötukassa Numéro national d'identification: 74000085 Adresse postale: Lasnamäe tn 2 Ville: Tallinn Code NUTS: EE Eesti Code postal: 11412 Pays: Estonie Point(s) de contact: RENE PILLESSON Courriel: info@tootukassa.ee Téléphone: +372 55595929 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tootukassa.ee
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: töötuskindlustus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sisetööde elektriku koolitus Narva linnas Numéro de référence: 248971
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Koolituse läbinu omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või teistes ettevõtetes. Koolitus valmistab ette sisetööde elektrik tase 4 kutse taotlemiseks.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 32 800.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: EE Eesti
II.2.4) Description des prestations:
Koolituse läbinu omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või teistes ettevõtetes. Koolitus valmistab ette sisetööde elektrik tase 4 kutse taotlemiseks.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Hange kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist.
II.2.14) Informations complémentaires Riigihankes saavad osaleda ainult pakkujad või taotlejad, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Lepingu sõlmimise menetluse peamised eripärad on esitatud dokumendis: "Riigihanke dokumendid (RD)".
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 075-204828
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7-6.3/22/0035 Intitulé:
7-6.3/22/0035
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Numéro national d'identification: 70007742 Adresse postale: Tallinna mnt 13 Ville: Sillamäe linn Code NUTS: EE Eesti Code postal: 40202 Pays: Estonie Courriel: info@ivkhk.ee Adresse internet: http://www.ivkhk.ee
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 32 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hanke tulemusena sõlmitakse elektroonilises vormis digitaalselt allkirjastatuna riigihanke alusdokumentide kohane hankeleping (haldusleping). Kui riigihanke dokumentides ja hanketeates esitatud andmed on vasturääkivad, loetakse õigeks hanketeates esitatud andmeid. Välja arvatud hanketeate punkt VI.4 vaidlustuse läbivaatamise kord, kui hankija sõlmib halduslepingu, ja hankelepingu kestus. Halduslepingute korral tuleb õigeks lugeda järgmine vaidlustuse viide: vaidlustus peab olema laekunud Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul alates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest. Hankelepingu kestuse korral tuleb lähtuda riigihanke dokumendis toodud andmetest.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon Adresse postale: Endla 13/Lõkke 5 Ville: Tallinn Code postal: 10122 Pays: Estonie Courriel: vako@fin.ee Téléphone: +372 6113713 Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Estonie-Tallinn: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignementType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure concurrentielle avec négociationType de marché: Services 06/05/2022 EE National
 
 
C L A S S E    C P V
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement