Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 24/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Tallinn: Travaux de signalisation ferroviaire

2020/S 149-366289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Estonie-Tallinn: Travaux de signalisation ferroviaire

2020/S 149-366289

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 115-280176)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aktsiaselts Eesti Raudtee
Numéro national d'identification: 11575838
Adresse postale: Telliskivi tn 60/2
Ville: Tallinn
Code NUTS: EE EESTI
Code postal: 15073
Pays: Estonie
Point(s) de contact: Olavi Malla
Courriel: raudtee@evr.ee
Téléphone: +372 6158580 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.evr.ee

http://www.evr.ee
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
CCS-süsteemide uuendamine Eesti Raudtee taristul

Numéro de référence: 223986

II.1.2)
Code CPV principal
45234115 Travaux de signalisation ferroviaire

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Hankelepingu täitmise raames asendatakse raudteeliinidel 1-5 vanad releepõhised elektritsentralisatsioonid ning jaamavahede teeblokeeringusüsteemid SIL 4 turvalisuse tervikluse tasemele vastavate turvangusüsteemidega ja liin 6 kooskõlla uuendustega viiakse. Töövõtja projekteerib ja ehitab kogu CCS-süsteemi, sh töötab välja, tarnib, paigaldab, testib ja rakendab tööle elektritsentralisatsiooni süsteemi valmislahenduse koos naaberliinidega ühendavate liidestega. Täpsustatud HD lisas 1 ning TK lisades.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 115-280176

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Au lieu de:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste avamise tingimused

Au lieu de:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankija otsustas pikendada pakkumuste esitamise tähtaega kuni 24.8.2020 (2 nädalat).

 
 
C L A S S E    C P V
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire